Przetargi.pl
Usługa usuwania śniegu i sopli z dachów obiektów UMCS wraz z wywozem śniegu i lodu na teren Zamawiającego, oznaczenie sprawy: PN/41-2015/DOP-p

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5375965 , fax. 081 5375965
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5375965, fax. 081 5375965
  REGON: 00000135300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa usuwania śniegu i sopli z dachów obiektów UMCS wraz z wywozem śniegu i lodu na teren Zamawiającego, oznaczenie sprawy: PN/41-2015/DOP-p
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi usuwania śniegu i sopli z dachów obiektów UMCS wraz z wywozem śniegu i lodu na teren Zamawiającego. Maksymalna powierzchnia dachów do jednokrotnego odśnieżania - 60 684m?. Maksymalna ilość budynków - 42. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia podany jest w załączniku nr 1 do SIWZ oraz załącznikach 1.1 i 1.2 do OPZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBank Nr 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075 nr SWIFT BREXPLPWLUB z dopiskiem: _Wadium w postępowaniu na ............................. oznaczenie sprawy: ......................_ (wpisuje Wykonawca, zgodnie z oznaczeniem Zamawiającego). 4. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 5. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 7. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy. 8. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, uważa się za wniesione prawidłowo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas przystąpienia do odśnieżania dachów, od przekazania zlecenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.umcs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach