Przetargi.pl
zimowe utrzymanie dróg powiatowych płożonych na terenie powiatu biłgorajskiego w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018.

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. gen. Sikorskiego 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6867079 , fax. 84 6881820
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
  ul. gen. Sikorskiego 3 3
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6867079, fax. 84 6881820
  REGON: 95037162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpbilgoraj.bip24.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zimowe utrzymanie dróg powiatowych płożonych na terenie powiatu biłgorajskiego w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych płożonych na terenie powiatu biłgorajskiego w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018. Usługi polegać będą na: - mechanicznym udrażnianiu, oczyszczaniu (śnieg, błoto pośniegowe, lód) ulic, parkingów i dróg powiatowych, - usuwaniu śniegu i lodu oraz zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg powiatowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z dwudziestu zadań. Zadania w Obwodzie Drogowym Nr 1 Biłgoraj. (teren działania OD Nr 1 - miasto Biłgoraj, gm. Biłgoraj, Aleksandrów, Józefów, Tereszpol) Zad. 1 nośnik pługopiaskarki z piaskarką i pługiem średnim bocznym - całość oferenta (samochód o ładowności 8-10 ton, dwie osie, moc silnika min 160 KW) do odśnieżania i likwidacji śliskości na terenie miasta Biłgoraj - 4 500 km; Zad. 2 nośnik pługopiaskarki z piaskarką i pługiem średnim bocznym - całość oferenta (samochód o ładowności 8 - 16 ton, trzy osie, moc silnika min.250 KM) - 9 000 km; Zad. 3 nośnik pługopiaskarki z piaskarką i pługiem średnim bocznym - całość oferenta (samochód o ładowności 8 - 16 ton, trzy osie, moc silnika min. 250 KM ) - 7 000 km Zad. 4 nośnik pługa średniego bocznego (pług zamawiającego) -samochód o ładowności 8-16 ton, trzy osie, moc silnika min. 250 KM - 4 000 km; Zad. 5 nośnik pługa średniego bocznego (pług zamawiającego) -samochód o ładowności 8-16 ton, trzy osie, moc silnika min. 250 KM - 4 000 km; Zad. 6 Ładowarka o poj. łyżki 3 - 3,5 m3- 200 godz.; Zadania w Obwodzie Drogowym Nr 2 Tarnogród. ((teren działania OD Nr 2 -gm. Księżpol, Łukowa, Obsza, Tarnogród, Biszcza, Potok Górny). Zad. 7 nośnik pługopiaskarki z piaskarką i pługiem średnim bocznym całość oferenta (samochód o ładowności 10-16 ton, trzy osie, moc silnika min.300 KM) - praca - 7 000 km, - dyżur - 60 godz. Zad. 8 nośnik pługopiaskarki z piaskarką i pługiem średnim bocznym całość oferenta (samochód o ładowności 10-16 ton, trzy osie, moc silnika min.300 KM) - praca - 7 000 km, - dyżur - 60 godz. Zad.9 nośnik pługopiaskarki (pługopiaskarka zamawiającego)- samochód o ładowności 10-16 ton, trzy osie, moc silnika min.300 KM - praca - 7 000 km, - dyżur - 60 godz. Zad. 10 nośnik pługa średniego boczny + czołowy (pługi zamawiającego) - samochód o ładowności 10-16 ton, trzy osie, moc silnika min.300 KM - praca - 5 000 km, - dyżur - 60 godz. Zad. 11 koparko- ład. o poj. łyżki 0,25-0,40m3 - praca - 200 godz, - dyżur - 60 godz. Zad. 12 równiarka - 160 godz; Zad. 13 koparko - ładowarka o poj. łyżki 1 - 1,5 m3 - 160 godz; Zad. 14 ładowarka o poj. łyżki od 3 do 3,5 m3 - 160 godz; Zadania w Obwodzie Drogowym Nr 3 Teodorówka. (teren działania OD Nr 3- gm. Turobin, Goraj, Frampol) Zad. 15 nośnik pługopiaskarki (pługopiaskarka zamawiającego) - samochód o ładowności 10-16 ton, trzy osie z przednim napędem, moc silnika min.300 KM - praca - 9 000 km, - dyżur - 100 godz. Zad. 16 nośnik pługopiaskarki z piaskarką , pługiem bocznym średnim i pługiem czołowym - całość oferenta (samochód o ładowności 10-16 ton, trzy osie z przednim napędem, moc silnika min.300 KM) - praca - 9 000 km, - dyżur - 100 godz, Zad. 17 nośnik pługa średniego czołowego (pług zamawiającego) - samochód o ładowności 10-16 ton, trzy osie z przednim napędem, moc silnika min. 300 KM- 5 000 km; Zad. 18 koparko-ładowarka o poj. łyżki 0,25-1,50 m3 - praca - 360 godz, - dyżur - 100 godz. Zad. 19 równiarka - 160 godz; Zad. 20 ładowarka o poj. łyżki 3 - 3,5 m3 - 160 godz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności rachunku/faktury VAT
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www,zdpbilgoraj.bip24.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach