Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) paliw płynnych, do samochodów SPSPRiTS w Zamościu.

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Starowiejska 23
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6384065 , fax. 084 6271196
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
  ul. Starowiejska 23 23
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6384065, fax. 084 6271196
  REGON: 00057738900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie-zamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) paliw płynnych, do samochodów SPSPRiTS w Zamościu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) paliw płynnych, do samochodów SPSPRiTS w Zamościu. Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery zadania: Zadanie Nr 1 - zakup ON i Pb-95 do samochodów Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ul. Bartoszewskiego (Wira) 3 w Biłgoraju. Przewidywany zakup ww. paliw w okresie 12 miesięcy wynosi : olej napędowy (ON) - 32 000 litrów, wymagania jakościowe - norma PN-EN 590:2006, benzyna bezołowiowa Pb 95 - 4 000 litrów, wymagania jakościowe - norma PN-EN 228:2006. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał stację paliw na terenie miasta Biłgoraja, oddaloną maksymalnie 3 km. od siedziby RSPRiTS ul. Bartoszewskiego (Wira) 3 w Biłgoraju, która czynna będzie codziennie, co najmniej od godz. 6:00 do 22:00. Zadanie Nr 2 - zakup ON i Pb 95 do karetki sanitarnej dyżurującej w Punkcie Stacjonowania Zespołu Ratunkowego ul. 3-go Maja 42 w Krasnobrodzie. Przewidywany zakup ww. paliw w okresie 12 miesięcy wynosi: olej napędowy (ON) -3 000 litrów, wymagania jakościowe - norma PN-EN 590:2006, benzyna bezołowiowa Pb 95 - 500 litrów, wymagania jakościowe - norma PN-EN 228:2006. Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał stację paliw na terenie miasta Krasnobrodu lub w okolicach, oddaloną maksymalnie 3 km. od siedziby Punktu Stacjonowania Zespołu Ratunkowego ul. 3 Maja 42 w Krasnobrodzie, która czynna będzie codziennie, co najmniej od godz. 6:00 do godz. 20:00. Zadanie Nr 3 - zakup ON i Pb 95 do karetki sanitarnej dyżurującej w Punkcie Stacjonowania Zespołu Ratunkowego ul. Zamojska 13 we Frampolu. Przewidywany zakup ww. paliw w okresie 12 miesięcy wynosi: olej napędowy (ON) - 8 400 litrów, wymagania jakościowe - norma PN-EN 590:2006, benzyna bezołowiowa Pb 95 - 500 litrów, wymagania jakościowe - norma PN-EN 228:2006. Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał stację paliw na terenie miasta Frampola lub w okolicach, oddaloną maksymalnie 3 km. od siedziby Punktu Stacjonowania Zespołu Ratunkowego ul. Zamojska 13 we Frampolu, która czynna będzie codziennie, co najmniej od godz. 6:00 do godz. 20:00. Zadanie Nr 4 - zakup ON i Pb 95 do karetki sanitarnej dyżurującej w Punkcie Stacjonowania Zespołu Ratunkowego ul. Rynek 85 w Tarnogrodzie. Przewidywany zakup ww. paliw w okresie 12 miesięcy wynosi: olej napędowy (ON) - 8 400 litrów, wymagania jakościowe - norma PN-EN 590:2006, benzyna bezołowiowa Pb 95 - 500 litrów, wymagania jakościowe - norma PN-EN 228:2006. Zmawiający wymaga aby wykonawca posiadał stację paliw na terenie miasta Tarnogrodu lub w okolicach, oddaloną maksymalnie 3 km. od siedziby Punktu Stacjonowania Zespołu Ratunkowego ul. Rynek 85 w Tarnogrodzie, która czynna będzie codziennie, co najmniej od godz. 6:00 do godz. 20:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadają koncesję na dystrybucję i obrót paliwami, zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm), 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówieni, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia, w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty - na załączonym druku, 2) Ofertę cenową - na załączonych drukach wraz z wykazem cen detalicznych paliw, w określonych przez zamawiającego dniach i kserokopię dokumentów potwierdzających wiarygodność wysokości cen w tych dniach - zał. nr 1, 1a 3) Dane o wykonawcy - druk w załączeniu, 4) Oświadczenie dotyczące wiarygodności, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych - druk w załączeniu, , 5) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - druk w załączeniu, 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7) Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - obrót paliwami ciekłymi wydana przez uprawniony organ, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma zastosowanie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pogotowie-zamosc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną