Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka w roku 2014

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Wolności 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8144631 , fax. 046 8144631
 • Data zamieszczenia: 2013-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Rawskiego
  pl. Wolności 1 1
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 046 8144631, fax. 046 8144631
  REGON: 75014763300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatrawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka w roku 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka w roku 2014 1.Zamówienie obejmuje usługi polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na ulicach oraz chodnikach stanowiących drogi powiatowe usytuowane w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka 2. Zakres robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg obejmuje: Szacunkowe ilości a). Zwalczanie śliskości ulic, parkingów, zatok postojowych 1200 km b). Odśnieżanie ulic, parkingów, zatok postojowych 1200 km c). Zwalczanie śliskości i odśnieżanie chodników, usytuowanych w ciągach dróg powiatowych. 1467 tys. m2 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu umowy w zależności od potrzeb uzależnionych od warunków atmosferycznych. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości usług niż te które zostały określone w ust. 2 4.W cenach pracy sprzętu przy zwalczaniu śliskości ulic oraz chodników należy uwzględnić również koszt załadunku i wykonania mieszanki piaskowo -solnej z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. 5. Przez efektywną pracę sprzętu rozumie się posypanie, odśnieżenie danego odcinka drogi oraz chodnika bez kosztów dojazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 PLN, słownie: dwa tysiące złotych, w terminie do dnia 06.12.2013r. godz. 10:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatrawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach