Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014

Gmina Strzyżewice ogłasza przetarg

 • Adres: 23-107 Strzyżewice,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5666025 , fax. 081 5666025
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzyżewice
  23-107 Strzyżewice, woj. lubelskie
  tel. 081 5666025, fax. 081 5666025
  REGON: 43101986200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje: usługi odśnieżania i posypywania mieszanką piaskowo - solną dróg gminnych. Wykaz dróg gminnych przewidzianych do utrzymania w sezonie zimowym 2013/2014 stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Warunki i zasady realizacji zamówienia: 1) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca, z określeniem firmy i adresu Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę i jego personel oraz osoby z nim współpracujące. 2) Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w: a) SIWZ, w tym załącznikach do SIWZ, a w szczególności zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy, b) ofercie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach