Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Łęczna.

Gmina Łęczna ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7521150, 7520397 , fax. 081 7520242
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęczna
  Plac Kościuszki 5 5
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 081 7521150, 7520397, fax. 081 7520242
  REGON: 43102005500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Łęczna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Łęczna, poprzez: Zadanie 1 - odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach miejskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 4 do SIWZ Zadanie 2 - odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach miejskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5 do SIWZ Zadanie 3 - odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ 2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania; 90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń. 3. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). 4. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lecznagw-e.bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach