Przetargi.pl
BZP/PN/153/2013 - Usługa szkoleniowa/edukacyjna - Przeprowadzenie autorskich zajęć z zakresu Bloku przedsiębiorczość dla studentów TEO/BiA/WTI-TAM/P-SAP: Jak zaistnieć na rynku - ABC przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu Politechnika przyszłości - dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy i GOW

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5384633 , fax. 081 5384372
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5384633, fax. 081 5384372
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BZP/PN/153/2013 - Usługa szkoleniowa/edukacyjna - Przeprowadzenie autorskich zajęć z zakresu Bloku przedsiębiorczość dla studentów TEO/BiA/WTI-TAM/P-SAP: Jak zaistnieć na rynku - ABC przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu Politechnika przyszłości - dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy i GOW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa szkoleniowa/edukacyjna - Przeprowadzenie autorskich zajęć z zakresu Bloku przedsiębiorczość dla studentów TEO/BiA/WTI-TAM/P-SAP: Jak zaistnieć na rynku - ABC przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu Politechnika przyszłości - dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy i GOW, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia, które stanowi załącznik nr 5 do SIWZ W ramach realizacji projektu Politechnika przyszłości- dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy i GOW (nr POKL.04.03.00-00-129/12), współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.3. Zadanie 1 Przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych studiów podyplomowych z obszaru 1,2,3,5 i 7 (I. 2013 - XII.2014) poz. 97 Kryt. Strategiczne: Blok przedsiębiorczość dla studentów TEO/BiA/WTI-TAM/P-SAP: Jak zaistnieć na rynku- ABC przedsiębiorczości Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie autorskiego szkolenia z bloku przedsiębiorczość z następującego tematu: Jak zaistnieć na rynku - ABC przedsiębiorczości - szkolenie (4 grupy* 10 osób/ po 12 godzin, łącznie 48 godzin) Zamówienie poniżej kwot określonych zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wykształcenie Wykładowcy (mgr - 1 pkt; dr lub dr. hab. lub prof. dr hab.- 2 pkt)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pollub.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach