Przetargi.pl
Zespół Szkół nr 2 - remont dużej sali gimnastycznej

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2956700 , fax. 032 2625032, 2956700
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Graniczna 21 21
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 032 2956700, fax. 032 2625032, 2956700
  REGON: 00051575000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dabrowa-gornicza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zespół Szkół nr 2 - remont dużej sali gimnastycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Ustawą, o wartości zamówienia poniżej 4.845.000,00 EUR. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu dużej sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Zespole Szkół nr 2. Prace polegały będą na wymianie podłogi parkietowej, remoncie instalacji wentylacyjnej, instalacji wodnych i instalacji elektrycznych wraz z przebudową pomieszczeń zaplecza sportowego. Zakres przewidzianych do realizacji robót remontowych jest opisany w dokumentacji projektowej, a technologia ich wykonania w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót remontowych. 3. Rozwiązania równoważne: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych; pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z wydanymi decyzjami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 4. Gwaracja i rękojmia 4.1. Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 4.2.Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 4.3.Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne Wykonawca udziela rękojmi na okres na okres 1 roku od daty protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:Getin Noble Bank S.A. - konto nr 74 1560 1010 0000 9480 0001 1847 , 11.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust.4 Ustawy. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną przez Wykonawcę. 4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Wydziale Księgowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna pokój nr 320, III piętro. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 5. Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Ustawy. 6. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Ustawy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 Ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną wykluczeni z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach