Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do projektu pn.: E-usługi dla mieszkańców Częstochowy - 3 części

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (034) 3707100 , fax. 034 3707175
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa
  ul. Śląska 11/13 11/13
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. (034) 3707100, fax. 034 3707175
  REGON: 00051573800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do projektu pn.: E-usługi dla mieszkańców Częstochowy - 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do projektu pn.: E-usługi dla mieszkańców Częstochowy. CZĘŚĆ 1: stacja robocza z monitorem 24 cale - 27 sztuk. CZĘŚĆ 2: plotter - cyfrowy atramentowy system formatu A0 - 1 sztuka. CZĘŚĆ 3: a) urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 - 2 sztuki, b) kolorowa drukarka laserowa formatu A3 - 3 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji pn.: Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: dla CZĘŚCI 1: 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych). dla CZĘŚCI 2: 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych). dla CZĘŚCI 3: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://czestochowa.bip-gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach