Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych przy ulicy Kalinowej w Jaworznie wraz z odwodnieniem

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6142300 , fax. 032 6142310
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
  ul. Krakowska 9 9
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6142300, fax. 032 6142310
  REGON: 24026890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych przy ulicy Kalinowej w Jaworznie wraz z odwodnieniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej obejmuje: 1)opracowanie w 4 egzemplarzach projektu budowlanego oraz w 5 egzemplarzach projektu wykonawczego budowy stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych przy ulicy Kalinowej w Jaworznie z drogami manewrowymi, drogami komunikującymi stanowiska parkingowe z drogami publicznymi i odwodnieniem na zaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, na gruntach stanowiących własność gminy Jaworzno (teren działki nr 110/137 położony za budynkiem nr Kalinowa 16 od granicy działki aż do ulicy Klonowej w rejonie budynku nr 11 oraz teren działki nr 110/137 położony wzdłuż ulicy Kalinowej, między ulicą Starowiejską, a budynkiem nr 7 przy ulicy Klonowej) wraz z uzyskaniem: pozwolenia wodno-prawnego, zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na wycinkę drzewostanu oraz wszystkich wymaganych uzgodnień branżowych i uzgodnień Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl; www.bip.jaworzno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach