Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6414400, 6414408 , fax. 74 6414404
 • Data zamieszczenia: 2013-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
  ul. Matejki 1 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6414400, 6414408, fax. 74 6414404
  REGON: 89105084100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdkium.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomską - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na przebudowę ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 379. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, na terenie gmin Wałbrzych i Walim. W posiadaniu Zamawiającego znajduje się niepełna dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 379 - Załącznik nr 1 do Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Dokumentacja została opracowana przez Biuro Projektowe Transprojekt Gdański sp. z o.o. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Dolnośląską Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (Zamawiającym) a Biurem Projektowym Transprojekt Gdański sp. z o.o. (Wykonawcą), Wykonawca przeniósł na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji na polach eksploatacji opisanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca wyraził zgodę na ingerencję w treść projektu przez Zamawiającego, stronę wskazaną przez Zamawiającego, jak również projektantów, którzy będą realizować projekt przebudowy. Wykonawca zobowiązał się do współpracy, udzielania wyjaśnień i konsultacji dotyczących przekazanych materiałów projektowych na etapie dalszego projektowania i robót budowlanych nieodpłatnie (bez dodatkowego wynagrodzenia). Materiały projektowe mogą być przekazane przez Zamawiającego innej jednostce samorządu terytorialnego w celu realizacji dalszych prac projektowych. Wykonawca wyraził zgodę i zobowiązał się do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z porozumienia w stosunku do tej jednostki samorządu terytorialnego. Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja przebudowy obejmuje odcinek drogi od km 0+000 do km 3+212. Kilometr 0+000, zgodnie z dokumentacją zlokalizowany jest w odległości ok. 80m od skrzyżowania z ulicami Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada. Kilometr 3+212 zlokalizowany jest przy rondzie stanowiącym skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 379 od skrzyżowania z ulicami Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada (bez skrzyżowania) do włączenia do ronda stanowiącego skrzyżowanie drógi wojewódzkiej nr 379 i ulicy Uczniowskiej w Wałbrzychu. Na odcinku od skrzyżowania z ulicami Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada do km 1+752,94 (wg kilometrażu dokumentacji) planowana przebudowa realizowania będzie na terenie miasta Wałbrzych. Od km 1+752,94 do ronda stanowiącego skrzyżowanie drógi wojewódzkiej nr 379 i ulicy Uczniowskiej w Wałbrzychu inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Walim. Zamierzenie budowlane obejmuje w zakresie zaprojektowania i wybudowania: prace projektowe, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji ZRID, uzyskanie w imieniu i na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zmiany pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej - w miarę potrzeb, roboty przygotowawcze, wycinkę kolidującego drzewostanu, roboty rozbiórkowe, przebudowę drogi wojewódzkiej nr 379 (ulicy Strzegomskiej), budowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowanymi robotami podstawowymi: przebudowę kolizji elektroenergetycznych, sieci gazowej, sieci teletechnicznej, likwidację i budowę sieci wodociągowej, przebudowę istniejących ogrodzeń, budowę elementów ochrony akustycznej, wykonanie zieleni, roboty wykończeniowe. Zamierzenie budowlane obejmuje w zakresie zaprojektowania: opracowanie zmian w zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę dokumentacji dotyczącej budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której inwestorem jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą przy Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu. Zakres zmian w dokumentacji dotyczącej kanalizacji sanitarnej będzie dotyczył likwidacji kolizji pomiędzy robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamówienia a zaprojektowanymi robotami kanalizacyjnymi. Wykonawca zobowiązany będzie również do uzyskania w imieniu i na rzecz Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana będzie równocześnie z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 379 przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą przy Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu. Wykonawca zobowiązany będzie do koordynacji tych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i jej wdrożenia, do opracowania i wykonania docelowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zamówienia. Zamierzenie budowlane obejmuje w zakresie promocji wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zamontować dwie tablice. Obowiązujący podział na odcinki; 1.1. Odcinek I - Gmina Wałbrzych. 1.2. Odcinek II - Gmina Walim. Dokumentację Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić, przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRiD i złożeniem pozostałych wniosków o uzyskanie pozwoleń, z Zamawiającym oraz z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. W trakcie realizacji zadania przez Wykonawcę prowadzone będą przez właścicieli sieci remonty infrastruktury technicznej. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała koordynacja tych prac. Wykonawca pozyska zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 30 1030 1289 0000 0000 9000 3208 poręczeniach bankowych; poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdkium.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach