Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Projektem pn. Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w Lublinie - Etap II dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 20-407 Lublin, Al J. Piłsudskiego 15
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5324281 , fax. 081 5321910
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
  Al J. Piłsudskiego 15 15
  20-407 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5324281, fax. 081 5321910
  REGON: 43098198200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpwik.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Projektem pn. Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w Lublinie - Etap II dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu podłączeń kanalizacji sanitarnej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej do zbiorczego systemu kanalizacyjnego: 75 podłączeń o łącznej długości ok. 661m, w tym ok. 69 studzienek kanalizacyjnych. Parametry dotyczące długości oraz ilości studzienek kanalizacyjnych podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia zawarty jest w TOMIE III: Opis Przedmiotu Zamówienia - Program funkcjonalno-użytkowy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Opracowanie dokumentacji projektowej podłączeń kanalizacji sanitarnej służącej do wykonania Robót budowlanych. 2.Wykonanie podłączeń kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem optymalnych technologii wykonania z uwzględnieniem metod bezwykopowych. Obowiązki Wykonawcy: 1.Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania i wybudowania podłączeń kanalizacyjnych. 2.Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: - mapy do celów projektowych - dla posesji nie objętych uzgodnieniem ZUDP oraz dla posesji zlokalizowanych poza obszarem map sytuacyjno-wysokościowych będących załącznikiem do PFU oraz dla posesji, w przypadku których uzgodniona trasa nie może być wykorzystana (np. brak akceptacji trasy ZUDP przez Inwestora), - wykonać wszystkie badania, analizy techniczne i ekonomiczne niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania podłączenia. 3. Wykonawca pokryje koszty wszelkich map, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, inwentaryzacji geodezyjnych, badań zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, itp. 4. Wykonawca wykona inwentaryzację istniejącego zagospodarowania terenu i dokona uzupełniających pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia). 5. Dla posesji przy ul. Kminkowej 4 (dz. 15/4) wymagane jest zaprojektowanie przyłącza zarówno na terenie działki jak i w pasie drogowym ul. Kminkowej. Zamawiający dysponuje Decyzją ZDiM dotyczącą możliwości lokalizacji przyłącza w pasie drogowym Wykonawca zobligowany jest do pozyskania mapy do celów projektowych dla ww. posesji oraz opinii ZUDP. 6. Wykonawca może uwzględnić uzgodnione na ZUDP Miasta Lublin trasy podłączeń kanalizacyjnych wskazanych w PFU. 7. Wykonawca pozyska akceptację Inwestora dla projektowanych rozwiązań w tym sposób opomiarowania ścieków uwzględniający obecne zasilanie w wodę. 8. Wykonawca dokona likwidacji szamb, w przypadku kolizyjnego ich usytuowania w stosunku do planowanego podłączenia kanalizacyjnego. 9. Wykonawca umieści oznakowania drogowe (zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu), oraz będzie odpowiedzialny za utrzymanie i likwidacje tego oznakowania po zakończeniu robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót utrwalającej istniejący stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu, w tym także nawierzchni (jako materiał dowodowy w razie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości w związku z prowadzonymi robotami). 11. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia rozebranych elementów nawierzchni i doprowadzenie jej do stanu pierwotnego. 12. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną (wytyczenia tras i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, bieżąca obsługa). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania po 2 komplety oryginalnej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdego Inwestora. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę wspólnych inwentaryzacji powykonawczych zbiorczych dla kilku podłączeń kanalizacyjnych znajdujących się w jednym rejonie budowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odbioru końcowego. 14. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przed wbudowaniem wyrobów budowlanych do przedłożenia dokumentów dotyczących stosowanych materiałów w tym: deklaracji zgodności, certyfikatów na znak bezpieczeństwa lub certyfikatów zgodności z PN lub atestów technicznych dotyczących stosowanych materiałów, protokołów badań w języku polskim. 15. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzenia robót oraz za szkody wynikające ze zniszczenia i z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem realizacji przedmiotu umowy. 16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa budowlanego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. 17. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 18. Wszyscy pracownicy Wykonawcy (Podwykonawcy) obecni na placu budowy będą nosić oznakowane ubrania robocze celem umożliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaką reprezentują. 19. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie warunki socjalne oraz inne przewidziane prawem warunki i świadczenia dla swoich pracowników - z tego tytułu Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 20. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia drzewostanu, elementów uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy. 21. Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska zgodę na wycinkę istniejącego drzewostanu występującego na trasie planowanych podłączeń oraz na własny koszt dokona tej wycinki. 22. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni wszelkie media niezbędne do prowadzenia robót. 23. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie nadmiaru urobku po robotach ziemnych (wraz z poniesieniem opłat z tym związanych). 24. Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie każdego z Inwestorów na co najmniej 7 dni wcześniej o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Ww. termin rozpoczęcia robót musi być spójny/kompatybilny z harmonogramem prac objętych przedmiotem umowy stanowiącym załącznik do umowy. 25. Wykonawca, najpóźniej w dniu pierwszego zgłoszenia rozpoczęcia robót, przedłoży Zamawiającemu oryginał dokumentu ubezpieczeniowego oraz przekaże jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, obejmującego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkt i wykonaną usługę. Klauzula dodatkowa do ubezpieczenia OC winna zawierać - odpowiedzialność z tytułu wykonywania usług budowlano-montażowych. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej nie wyższa niż 500 PLN. Ubezpieczenie na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN. W przypadku, gdy dokument ubezpieczeniowy będzie obejmować okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie oryginału dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem, celem wykazania ciągłości ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszą umową. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej utrzymywania przez okres wykonywania prac, Zamawiający jest uprawiony do zawarcia umowy lub dokonywania w niej zmian we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy. Wykonawca wyraża na to zgodę i upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian w obowiązujących polisach. 26. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. 2013 poz. 1409). Warunki prawidłowego opracowania dokumentacji: 1. Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy - Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w Lublinie - Etap II wraz z załącznikami. 2. Dokumentację projektową odrębną dla każdej posesji należy wykonać w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy). 3. Opracowana dokumentacja projektowa musi zawierać: -stronę tytułową oraz opis techniczny, -plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesioną lokalizacja podłączenia, rzędnymi studni i spadkami przewodów, -zestawienie materiałów, -akceptacje przez Inwestora zaprojektowanych rozwiązań, -oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu przyłącza zgodnie z obowiązującymi przepisami, -odbitkę kserograficzną zaświadczenia o aktualnej przynależności do OIIB, -profile przyłączy - w przypadku zróżnicowanego terenu i/lub skrzyżowań z innym uzbrojeniem, -szczegóły rozwiązań kolizji przyłączy z innym uzbrojeniem. 4. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia każdej dokumentacji projektowej w Dziale Technicznym Zamawiającego, po wcześniejszej akceptacji - w formie podpisu na planszy sytuacyjnej - zaproponowanych rozwiązań przez właściciela nieruchomości, która będzie podlegała podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej. 5. Dokumentacja projektowa musi określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia. 6. Do przekazywanej dokumentacji należy dołączyć zaświadczenia oraz oświadczenia, o których jest mowa w art. 12 ust. 7 i art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oraz oświadczenie o kompletności opracowania. Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający udostępni: - wykaz Inwestorów przewidzianych do podłączenia, - uzgodnienie ZDiM lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wewnętrznej ul.Kminkowej w Lublinie, - mapy sytuacyjno wysokościowe z uzgodnionymi na ZUDP Miasta Lublin trasami podłączeń kanalizacyjnych. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały) określone w programie funkcjonalno-użytkowym, pochodzące od konkretnych producentów są określone parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać towary (materiały), aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie towarów (materiałów) równoważnych opisywanym w PFU, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności), tzn. załączyć do oferty karty katalogowe oferowanych towarów (materiałów i urządzeń) z pełną charakterystyką, potwierdzające ich równoważność. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w PFU. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w PFU, jest obowiązany wykazać, że proponowany przez niego sposób wykonania robót budowlanych spełnia określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). Warunkiem równoważności, o której mowa powyżej, jest ponadto oświadczenie złożone przez Wykonawcę, że oferowane przez niego materiały i rozwiązania równoważne gwarantują wykonanie robót zgodnie z PFU oraz nie będą generować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W treści ww. oświadczenia Wykonawca musi zobowiązać się również do zrealizowania przedmiotu zamówienia za pomocą materiałów i rozwiązań równoważnych w terminach określonych w pkt 8 IDW. UWAGA: Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Roboty powinny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o systemie oceny zgodności oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się z wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającym z niej Kontraktem. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany - najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy - do złożenia Zamawiającemu harmonogramu prac objętych przedmiotem umowy i uzyskania jego akceptacji. Wykonawca musi udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji jakości robót budowlanych, licząc od daty protokołu potwierdzającego zrealizowanie wszystkich prac objętych umową niezbędnych do rozliczeń finansowych oraz ustalenia biegu gwarancji i terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwik.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach