Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej na drodze gminnej Nr 109557L Obsza - Popówka

Gmina Obsza ogłasza przetarg

 • Adres: 23-413 Obsza, Obsza 36
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6891002 , fax. 84 6891002
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Obsza
  Obsza 36 36
  23-413 Obsza, woj. lubelskie
  tel. 84 6891002, fax. 84 6891002
  REGON: 95036913200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej na drodze gminnej Nr 109557L Obsza - Popówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej na drodze gminnej Nr 109557L Obsza - Popówka o długości 298,5 mb, szerokości 3,20 m wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni 1 007,33 m2 polegające na: - mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - 1 007,33 m2; - wyrównanie istniejącej nawierzchni KR1-KR2 mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym o średniej grubości 2 cm - - 1 007,33 m2; - wykonanie nawierzchni KR1-KR2 z mieszanki mineralno - bitumiczno - asfaltowej o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) - 1 007,33 m2. Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować (wykonać) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz przedmiarem robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) do dnia 30-05-2014 r. godz. 10:00. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczy w Obszy nr 70 9623 0002 2001 0006 0075 0001 lub w jednej z poniżej podanych form, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach