Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wiercieńskiego od km 0+000 do km 0+557,30 w m. Nałęczów

Gmina Miejska Nałęczów ogłasza przetarg

 • Adres: 24-150 Nałęczów, al. Lipowa 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5014500 , fax. 081 5014500
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Nałęczów
  al. Lipowa 3 3
  24-150 Nałęczów, woj. lubelskie
  tel. 081 5014500, fax. 081 5014500
  REGON: 00052922600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.naleczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wiercieńskiego od km 0+000 do km 0+557,30 w m. Nałęczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Wiercieńskiego w miejscowości Nałęczów na odcinku długości 557,3 m. Zakres robót obejmuje: wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej na poszerzeniu o zmiennej szerokości na pow. 150,3 m2, rozebranie istniejącego krawężnika po stronie prawej, wbudowanie nowych krawężników na ławie betonowej po stronie prawej, rozebranie i ponowne wbudowanie krawężników na wjazdach po stronie lewej, wykonanie warstwy profilującej gr. 3,5 cm na pow. 2708,96 m2, Wykonanie frezowania nawierzchni na powierzchni 460,70 m2, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 5 cm. na pow. 2859,26 m2, obsianie trawa pobocza po stronie prawej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00, słownie: pięć tysięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.naleczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach