Przetargi.pl
1. Zakup i dostawa kruszywa łamanego dolomitowego lub granitowego frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 2120 ton 2. Zakup i dostawa pospółki frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 300 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 90A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3431909 , fax. 083 3437975
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 90A 90A
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3431909, fax. 083 3437975
  REGON: 03023874100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiatbialski.eu/starostwo
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Zakup i dostawa kruszywa łamanego dolomitowego lub granitowego frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 2120 ton 2. Zakup i dostawa pospółki frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 300 ton
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Zakup i dostawę kruszywa łamanego dolomitowego lub granitowego frakcji 0 -31,5 mmw ilości 2120 ton na drogi powiatowe : Nr 1003 L Obelniki - Dębowierzchy-Strzakły-Pościsze odc. Strzakły - Pościsze - 800 ton, Nr 1008L Łuniew - Łukowisko-Manie-dr.kraj.2 w m. Manie - 660 ton, Nr 1017L dr.pow.1018L - Swory- dr.pow.1018L w m. Sitnik - 300 ton, Nr 1114 L Porosiuki - Sokule - Dołha - Sitno - Wysokie w m. Jaźwiny - 360 ton. Wymagana zawartość frakcji pylastej o uziarnieniu do 0,075 mm 4-6%. Kruszywo musi spełniać normę PN-EN 13043:2004 . 2. Zakup i dostawę pospółki frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 300 ton na drogi powiatowe: Nr 1003 L Obelniki - Dębowierzchy-Strzakły-Pościsze odc. Strzakły - Pościsze - 150 ton, Nr 1008L Łuniew - Łukowisko-Manie- dr.kraj.2 w m. Manie - 150 ton. Pospółka musi spełniać normę PN-EN 13043:2004 . 3.Wyprofilowanie podłoża równiarką. Zakup, dostawa i rozładunek z rozsypaniem kruszywa łamanego na drogach samochodami samowyładowczymi na drogach: Nr 1003 L na powierzchni 5050m2 (dł.0,860 km na szer. 5,0 m+ dł.0,150 na szer. 5,0 m), Nr 1008L na powierzchni 4250m2 (dł.0,850 km na szer. 5,0 m), Nr 1017L na powierzchni 1900m2 (dł.0,345 km na szer. 5,5 m), Nr 1114 L na powierzchni 2200m2 (dł.0,400 km na szer. 5,5 m) Zakup, dostawa i rozładunek z rozsypaniem pospółki na drogach samochodami samowyładowczymi na drogach: Nr 1003 L na powierzchni 250m2 (dł.0,050 km na szer. 5,0 m), Nr 1008L na powierzchni 250m2 (dł.0,050 km na szer. 5,0 m). 4. Wyprofilowanie rozsypanego powyższego kruszywa równiarką. Łączny okres wykonania przedmiotu zamówienia nie może trwać dłużej niż 7 dni, nie mniej jak 350 ton dziennie. Kruszywo to będzie wykorzystane na remont powyższych nawierzchni gruntowych. Wymagany kolor kruszywa łamanego - szary. Ze względu na w/w zastosowanie zamawiający nie dopuszcza materiału o zabarwieniu różowym czy pomarańczowym posiadającym znaczne domieszki tlenku żelaza i magnezu. Rozpoczęcie dostarczania kruszywa odbywać się będzie w ciągu 3-4 dni od otrzymania telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia. Kruszywa muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 - kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu . Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt umowy załącznik Nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142123003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: powiatbialski.eu/starostwo
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach