Przetargi.pl
Zapewnienie wyżywienia dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej Dzierżoniowie w okresie od 4 stycznia 2016r. do 30 grudnia 2016r.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Krasickiego 25
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 831 13 20 , fax. 74 831 13 20
 • Data zamieszczenia: 2015-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzienny Dom Pomocy Społecznej
  ul. Krasickiego 25 25
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 74 831 13 20, fax. 74 831 13 20
  REGON: 00096538700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie wyżywienia dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej Dzierżoniowie w okresie od 4 stycznia 2016r. do 30 grudnia 2016r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie i dostarczenie o ustalonych godzinach, wyżywienia dla osób dorosłych w postaci obiadów, posiłków dwudaniowych. Usługa świadczona będzie pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), dla około 40 pensjonariuszy. Wymaga się, aby posiłki były ciepłe, świeże, obiady codziennie gotowane, dopuszcza się dwa posiłki w tygodniu bezmięsne, przygotowywane z zachowaniem norm kalorii, składników pokarmowych, wartości odżywczych, mineralno-witaminowych obowiązujących przy żywieniu osób dorosłych, a także właściwych walorów smakowych. Z uwagi na profil działalności, preferuje się posiłki gotowane w odróżnieniu od smażonych. Zobowiązuje się wykonawcę do dostarczania jadłospisów codziennie wraz z dostarczonymi posiłkami. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie u wykonawcy z użyciem sprzętu będącego w jego posiadaniu. Obiady będą dostarczane do siedziby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przez wykonawcę w jego termosach, samochodem wykonawcy spełniającym wymogi sanitarne obowiązujące w przypadku przewozu gotowych posiłków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553220003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ddps.pl (zakładka BIP)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach