Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa posiłków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Rynek 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3195662, 3195787 , fax. 071 3195662
 • Data zamieszczenia: 2015-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Rynek 18 18
  56-120 Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3195662, 3195787, fax. 071 3195662
  REGON: 00594384100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gops.brzegdolny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa posiłków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków (obiadów) o gramaturze nie mniej niż 500g, smacznych i urozmaiconych, o wysokiej wartości odżywczej, dla ok. 120 osób dziennie. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych - konserwujących, zagęszczających, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Urozmaicenie posiłków powinno dotyczyć doboru posiłków, barwy, smaku i zapachu, konsystencji oraz sposobu przyrządzenia potraw. Nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków w proszku (typu puree). Niedopuszczalne jest dostarczanie pieczywa czerstwego lub wykazującego objawy pleśnienia, psucia, zawilgocenia. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Wykonawca musi mieć świadomość, że dostarczane przez niego posiłki wydawane będą osobom, dla których często będzie to jedyny posiłek w ciągu dnia. Zamawiający szacuje ilość posiłków do dostarczenia w ramach zamówienia na 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy). Zamawiający jednocześnie zastrzega prawo do przerwania dostaw w każdym momencie i na każdy okres, w zależności od ilości osób objętych dożywianiem, a także z innych przyczyn, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Spadki liczby osób objętych dożywianiem mogą wnikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. zmiana sytuacji materialnej podopiecznych, itp.). Mimo wszystko Zamawiający szacuje, że zamówiona zostanie pełna ilość posiłków, a ewentualne niewykonania oscylować będą w granicach kilku procent. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu 10 dniowego jadłospisu na 4 dni przed pierwszym dniem dostawy w celu jego akceptacji przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca wybierze posiłki z listy przygotowanej przez Zamawiającego poniżej, która stanowić będzie również załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca powinien dołożyć starań, aby poszczególne posiłki nie powtarzały się zbyt często w kolejnych dekadówkach. W przypadku braku akceptacji jadłospisu przez Zamawiającego (np. w przypadku powtarzania się rodzajów posiłków, niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia itp.), Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia poprawek. Każdorazowo dziesięciodniowy jadłospis powinien zostać sporządzony przy zachowaniu następujących zasad: - w dekadówce musi być ujętych minimum 6 posiłków mięsnych (z listy posiłki mięsne poniżej), - za posiłek mięsny zostanie uznane takie danie, w którym gramatura mięsa wynosić będzie nie mniej niż 150 g, - danie z mięsa mielonego nie więcej niż 2 razy w miesiącu; - zupa (z wkładką czy bez) nie będzie traktowana jako posiłek mięsny, - dopuszcza się maksymalnie 2 zupy na dekadówkę z zastrzeżeniem, że w soboty i niedziele każdego miesiąca zupa może wystąpić tylko jeden raz , - sosy/tłuszcz/okrasa dodawane do posiłków nie mogą przekraczać 10% wagi całego posiłku, W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega, za zgodą Wykonawcy lub na jego wniosek, możliwość dokonania zmian w przygotowanym wykazie posiłków, w szczególności w przypadku, gdy proponowany nowy posiłek będzie bardziej urozmaicony i uwzględniać będzie zastrzeżenia powyżej. Zamawiający przygotował wykaz posiłków, z których należy przygotować 10 dniowe jadłospisy. Gramatura podana w nawiasach oznacza wartości minimalne, z wyłączeniem sosów/tłuszczu/okrasy, gdzie gramaturę należy rozumieć jako maksymalną dopuszczalną przez Zamawiającego. Tam gdzie mowa o tłuszczu/sosie należy rozumieć dodatek w postaci sosów/tłuszczu/okrasy w zależności od rodzaju przygotowanej potrawy. POSIŁKI MIĘSNE 1. Kotlet schabowy (150g), ziemniaki (240g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 2. Wątróbka wieprzowa (150g), ziemniaki (240g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 3. Kotlet mielony (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 4. Gulasz wieprzowy (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 5. Kurczak pieczony (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 6. Kiełbasa smażona (200g) z cebulą (50g), ziemniaki (140g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 7. Pulpety z mięsa mielonego (150g) w sosie (50g), ziemniaki (200g), surówka (100g). 8. Karkówka duszona (150g) w sosie (50g), ziemniaki (200g), surówka (100g). 9. Filet z kurczaka (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 10. Rolada schabowa (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 11. Stek wieprzowy (200g) z cebulą (50g), ziemniaki (140g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 12. Pieczeń rzymska (150g) w sosie (50g), ziemniaki (200g), surówka (100g). 13. Gulasz po węgiersku (200g) kasza jęczmienna (200g), surówka (100g). 14. Skrzydełka pieczone (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 15. Żeberka pieczone (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 16. Świeżonka wieprzowa (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 17. Kiełbasa biała (150g) w sosie chrzanowym (50g), ziemniaki (200g), surówka (100g). 18. Kotlet pożarski (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 19. Kurczak w warzywach (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 20. Udko pieczone (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). DANIA INNE 1. Gołąbki (250g) w sosie pomidorowym (50g), ziemniaki (200g). 2. Pierogi ruskie (400g), surówka (100g). 3. Łazanki z kapustą i mięsem (500g). 4. Fasolka po bretońsku (400g), pieczywo (100g). 5. Pierogi z mięsem (400g), surówka (100g). 6. Kotlet rybny/filet rybny (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 7. Bigos (400g), pieczywo (100g). 8. Naleśniki z serem (500g). 9. Zapiekanka makaronowa z warzywami (500g). 10. Placek po cygańsku (500g). ZUPY 1. Żurek z jajkiem (400g), pieczywo (100g). 2. Krupnik z wkładką (400g), pieczywo (100g). 3. Kapuśniak z wkładką (400g), pieczywo (100g). 4. Barszcz ukraiński z żeberkiem (400g), pieczywo (100g). 5. Zupa grochowa z wkładką (400g), pieczywo (100g). 6. Barszcz biały z wkładką (400g), pieczywo (100g). Dostawa gorących posiłków będzie następować w każdym dniu, również w soboty, niedziele i święta, z wyłączeniem Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, w dwa miejsca: 1) Około 60 posiłków powinno zostać dostarczonych na godz. 12.00 pod adres Urazka 47, 56-120 Brzeg Dolny; 2) Około 60 posiłków powinno zostać dostarczonych na godz. 12.20 do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy (ul. Kolejowa 27a, 56-120 Brzeg Dolny), z tym, że w soboty, niedziele pod adres Zamawiającego (Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny). W sytuacjach losowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wskazanego miejsca (w obrębie miasta Brzeg Dolny) i terminu dostawy. Każdy z posiłków powinien być dostarczony w pojemniku jednorazowego użytku (spełniającym wymogi sanitarne i przystosowanym do kontaktu z żywnością) zapewniającym odpowiednią temperaturę w momencie dostarczenia (tj. minimalna temperatura zupy powinna wynosić 75 stopni Celsjusza , drugiego dania 65 stopni Celsjusza, a maksymalna temperatura produktów zimnych (surówki) 15 stopni Celsjusza) oraz gotowość wydania niezwłocznie po dostawie. Wraz z posiłkiem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne sztućce jednorazowego użytku (spełniające wymogi sanitarne i przystosowane do kontaktu z żywnością). Posiłki powinny być przewożone transportem posiadającym zaświadczenie/decyzję SANEPID na przewóz posiłków. Sprawy związane z rozładunkiem, przenoszeniem i lokowaniem w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego są każdorazowo obowiązkiem Wykonawcy. Pracownicy Zamawiającego zajmować się będą wyłącznie wydawaniem posiłków podopiecznym. Dostawa (ilość dostarczonych posiłków) będzie każdorazowo potwierdzana przez przedstawiciela Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553220003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed otwarciem licytacji każdy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść wadium w wysokości 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Zgodnie z treścią ogłoszenia licytacja rozpocznie się w terminie 5 dni od przesłania zaproszenia. Wykonawcy zobowiązani będą do wniesienia wadium najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako termin licytacji - pod rygorem wykluczenia z prowadzonego postępowania. O dokładnym terminie wniesienia wadium każdy wykonawca zostanie powiadomiony wraz z przekazanym zaproszeniem do składania ofert. 2. Nie należy składać wadium wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Byłoby to niemożliwe, gdyż w tym dniu nieznany będzie jeszcze termin otwarcia licytacji. 3. Wadium można wnosić w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42, poz 275). 4. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 67 9583 1022 0100 1195 2001 0003. 5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5, oryginał dokumentu należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu o którym mowa w ust. 1. Wadium wniesione w tych formach musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, Rynek 18, 56-10 Brzeg Dolny, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione na okres związania ofertą (15 dni), bieg tego okresu rozpoczyna się w dniu otwarcia licytacji. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach