Przetargi.pl
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3254375 , fax. 071 3270425
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
  ul. H. Kamieńskiego 73a 73a
  51-124 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3254375, fax. 071 3270425
  REGON: 00097789300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssk.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA KOMPLEKSOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w obiektach położonych przy: 1)ul H. Kamieńskiego 73a, 51 - 124 Wrocław - zwanym dalej Szpitalem. 2)ul. Poświęckiej 8, 51 - 128 Wrocław - zwanego dalej Oddziałem Zamiejscowym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ zwany dalej OPZ. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje najem pomieszczeń kuchni o łącznej powierzchni 1 586,75 m2 wraz z jej wyposażeniem przez Wykonawcę, na czas trwania usługi w tym: kuchnia centralna, kuchnia mlecza, szpitalne kuchenki oddziałowe oraz doposażeniem kuchenek oddziałowych Szpitala i Oddziałów Zamiejscowych w sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykaz pomieszczeń i plany pomieszczeń zawarty został w projekcie umowy najmu stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Zestawienie urządzeń kuchni centralnej oraz kuchenek oddziałowych posiadanego przez Zamawiającego zostały zawarte we wzorze umowy użyczenia stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553220003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wiedza i doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wssk.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach