Przetargi.pl
PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE ORAZ WYDAWANIE CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WĘGLINIEC ORAZ POSIŁKU DLA DOROSŁYCH OBJĘTYCH RZĄDOWYM PROGRAMEM POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 40
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 7712144, 7712508 , fax. 0-75 7712508
 • Data zamieszczenia: 2015-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Sikorskiego 40 40
  59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 7712144, 7712508, fax. 0-75 7712508
  REGON: 00327217600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE ORAZ WYDAWANIE CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WĘGLINIEC ORAZ POSIŁKU DLA DOROSŁYCH OBJĘTYCH RZĄDOWYM PROGRAMEM POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie gminy Węgliniec oraz posiłku dla dorosłych objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania. 2. Wspólny słownik zamówień CPV 55.32.20.00-3 - usługi gotowania posiłków CPV 55.52.40.00-9 - sługi dostarczania posiłków do szkół CPV 55.52.00.00-0 - usługi dostarczania posiłków 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1 ZADANIE NR 1 - Czerwona Woda, Stary Węgliniec, Przedszkole Ruszów: 3.1.1. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć. 3.1.2. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania ok. 40 gorących posiłków dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć. Na ciepły posiłek składa: zupa - min. 450g na porcję i drugie danie przy czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu dostarczane były drugie dnia mięsne z mięsa - 80g, surówki - 60g, ziemniaków - 200g. W pozostałe dni dostarczone muszą być dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. - min. 350g na porcję. 3.1.3. Podane przez Zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu). 3.1.4. Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół. 3.1.5. Wydawanie i spożywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi (dotyczy posiłków dla dzieci). 3.1.6. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy uczniów, którzy będą korzystać z posiłków. 3.1.7. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych. 3.1.8. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu) i składać się będzie z zupy i drugiego dania. 3.1.9. Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej. 3.1.10. Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz dowożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu. 3.2. ZADANIE NR 2 - Węgliniec: 1.2.1. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć. 1.2.2. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania ok. 30 gorących posiłków dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć. Na ciepły posiłek składa: zupa - min. 450g na porcję i drugie danie przy czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu dostarczane były drugie dnia mięsne z mięsa - 80g, surówki - 60g, ziemniaków - 200g. W pozostałe dni dostarczone muszą być dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. - min. 350g na porcję. 1.2.3. Podane przez zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu). 1.2.4. Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół oraz Kierownikiem MGOPS. 1.2.5. Wydawanie i spożywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi (dotyczy posiłków dla dzieci) w pomieszczeniu znajdującym się na terenie Zespołu Szkół wyposażonym w odpowiednia ilość miejsc. Wykonawca dołączy do oferty kopie umowy najmu. 1.2.6. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy uczniów, którzy będą korzystać z posiłków. 1.2.7. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych. 1.2.8. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu) i składać się będzie z zupy i drugiego dania. 1.2.9. Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej. 1.2.10. Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz dowożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu. 3.3. ZADANIE NR 3 - Ruszów: 3.3.1. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć. 3.3.2. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania ok. 60 gorących posiłków dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć. Na ciepły posiłek składa: zupa - min. 450g na porcję i drugie danie przy czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu dostarczane były drugie dnia mięsne z mięsa - 80g, surówki - 60g, ziemniaków - 200g. W pozostałe dni dostarczone muszą być dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. - min. 350g na porcję. 3.3.3. Podane przez zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu). 3.3.4. Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół. 3.3.5. Wydawanie i spożywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi (dotyczy posiłków dla dzieci) w pomieszczeniu znajdującym się na terenie Zespołu Szkół wyposażonym w odpowiednia ilość miejsc. Wykonawca dołączy do oferty kopie umowy najmu. 3.3.6. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy uczniów, którzy będą korzystać z posiłków. 3.3.7. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych. 3.3.8. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu) i składać się będzie z zupy i drugiego dania. 3.3.9. Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej. 3.3.10. Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz dowożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu. 3.4. Posiłki będą dostarczane do: 3.4.1. ZADANIE NR 1 - SP w Czerwonej Wodzie, Filia SP Stary Węgliniec, Przedszkole Niepubliczne Ruszów 3.4.2. ZADANIE NR 2 - Zespół Szkół w Węglińcu, MGOPS Węgliniec, 3.4.3. ZADANIE NR 3 - Zespół Szkół w Ruszowie. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym częścią zamówienia jest realizacja jednego zadania. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Ustala się następujące warunki płatności. 10.1.Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy 10.2. Faktura powinna być adresowana do: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu, ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec 10.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w załączniku do oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553220003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wegliniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach