Przetargi.pl
Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o.o. w Krotoszynie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Rawicka 41
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7254233 w. 20 , fax. 062 7228000
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
  ul. Rawicka 41 41
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7254233 w. 20, fax. 062 7228000
  REGON: 25046865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.krotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o.o. w Krotoszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu P.G.K. i M. Spółka z o. o. w Krotoszynie. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie w poniższych szacunkowych ilościach: a) benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości 5.500 litrów b) olej napędowy o liczbie cetanowej min. 51 w ilości 120.000 litrów Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590 Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa. Tankowanie odbywać się będzie bezgotówkowo, bezpośrednio do zbiorników pojazdów samochodowych i sprzętowych w wybranej stacji Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Tankowanie do kanistrów i beczek odbywać się będzie na podstawie jednorazowego upoważnienia Zamawiającego. Zamawiający dołączy do umowy wykaz typów i marek, nr rejestracyjne pojazdów i sprzętu oraz nazwiska kierowców i operatorów uprawnionych do tankowania. Cyklicznie 2 razy w miesiącu Wykonawca wystawi zbiorczą fakturę VAT regulującą należności za zakupione paliwa i nie objęte niniejszym postępowaniem materiały eksploatacyjne. Do każdej faktury Wykonawca dołączy niżej wymienione informacje: - data i nr karty drogowej, - rodzaj pobranego paliwa, - ilość pobranego paliwa, - nr rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy, - dzienną cenę sprzedaży paliwa. 2. Wykonawca powinien zapewnić możliwość: 1. tankowania paliwa na terenie miasta Krotoszyna ( stacja paliw Wykonawcy musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą drogą publiczną), 2. zakupu podstawowych materiałów i części eksploatacyjnych tj. olejów i smarów,żarówek, płynów do chłodnicy i spryskiwaczy itp.,uzupełnienia ciśnienia w oponach. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej lub większej ilości paliwa w granicach do 20% w stosunku do wartości określonej w umowie. Obniżenie lub zwiększenie to może nastąpić tylko z przyczyn  niezależnych od Zamawiającego, przez które rozumie się zmianę rodzaju i zakresu świadczonych  usług przez spółkę, wycofanie z eksploatacji pojazdów i sprzętu lub reorganizację zakładu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium celem zabezpieczenia oferty przez cały czas związania ofertą w wysokości 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu; b) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkim.krotoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach