Przetargi.pl
Zbiornik wodny Kamieniec, gm. Kamieniec, pow. grodziski - dokumentacja projektowa

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-967 Poznań, ul. Piekary 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6475221 , fax. 061 8525561
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
  ul. Piekary 17 17
  60-967 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6475221, fax. 061 8525561
  REGON: 00065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zbiornik wodny Kamieniec, gm. Kamieniec, pow. grodziski - dokumentacja projektowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego dla planowanego -Zbiornika wodnego Kamieniec, gm. Kamieniec, pow. grodziski, woj. wielkopolskie. Zbiornik powstanie poprzez podpiętrzenie wody w Strudze Kamienieckiej. Planowana powierzchnia zbiornika wynosi około 60 ha. Zbiornik zlokalizowany będzie na gruntach Skarbu Państwa, administrowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański. Celem przedmiotowej inwestycji jest: łagodzenie fali powodziowej, gromadzenie rezerwy do nawodnień, poprawa walorów krajobrazowych i retencyjnych zlewni. Zakres rzeczowy objęty dokumentacją według opracowanej koncepcji programowo przestrzennej dla przyjętego wariantu III-go będzie następujący : 1. niezbędne badania geologiczno-inżynierskie dla projektowanego zbiornika, budowli oraz istniejącego obwałowania, 2. pomiary geodezyjne, 3. roboty przygotowawcze - wycinkę drzew i krzewów, 4. wykupy gruntu ok. 54 ha, 5. zapora kl. IV, budowla przelewowo - upustowa wraz z umocnieniami, wyposażeniem technologicznym i pomiarowym, 6. czasza zbiornika (formowanie, wykopy z transportem - 823.013 m3), 7. stopień kamienny na wlocie do zbiornika, 8. przepust w km 1+870, 9. drogę eksploatacyjną szer. 2,5m wokół zbiornika 2,6 km, 10. zagospodarowanie pomelioracyjne 16,14 ha, 11. odbudowa Kanału Grabarskiego 4,61 km wraz z obwałowaniami, 12. przełożenie linii energetycznej 1,05 km. Dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi: 1. Projekt budowlany i wykonawczy wraz wymaganymi pomiarami, badaniami, warunków posadawiania obiektów budowlanych i uzgodnieniami (wykonany w 6 egz.) , 2. Przedmiar robót, (wykonany w 6 egz.), 3. Kosztorys inwestorski (wykonany w 2 egz.), 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.(wykonany w 6 egz.) 5. Operat wodnoprawny wraz z informacją w języku nietechnicznym i wymaganymi instrukcjami (wykonany w 4 egz.), 6. Ekspertyzę pn. Ocena wpływu przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego na środowisko zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (wykonany w 5 egz.), 7. Wypisy z ewidencji gruntów (poświadczone przez właściwy organ) obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 8. Szczegółowy wykaz obrębami geodezyjnymi właścicieli i posiadaczy gruntów i ich aktualnych adresów z określeniem powierzchni całkowitej działki, powierzchni przewidzianych do wykupów i powierzchni czasowego zajęcia, (4 egz.) , 9. Zgody właścicieli gruntów na realizację inwestycji, wycinkę drzew i krzewów i zgoda odpowiednio na czasowe zajęcie lub na odpłatne przekazanie gruntów pod inwestycję, (1 egz. - oryginał), 10. Materiały do uzyskania decyzji na wycinkę drzew i krzewów (wykonane w 5 egz. oddzielnie dla każdej gminy), zawierające: - Inwentaryzację zadrzewień i zakrzaczeń przewidzianych do usunięcia wraz z oceną rzeczoznawcy, wykonane na mapach ewidencyjnych, - Zgody właścicieli lub posiadaczy gruntów na wycinkę drzew i krzewów (kopie zgód - wg pkt 9). 11. Materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, (4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, w tym 1 egz. map i wypisów w oryginale), tj. kompletny raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Kopie wyżej wymienionych opracowań w wersji elektronicznej, w formacie PDF na nośniku elektronicznym - płycie CD. Nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków i znaków specjalnych nietolerowanych przez dyskowe systemy operacyjne. Wersje opracowań papierowych winny być zeskanowane w całości wraz z podpisami, uzgodnieniami itd., od pierwszej do ostatniej strony. Każde niżej wymienione opracowanie musi zawierać się w oddzielnym pliku, z wyłączeniem map i rysunków stanowiących załączniki do części opisowej, które należy zamieścić na tym nośniku oddzielnie, z zaznaczeniem jakiego opracowania są częścią składową, też w formacie PDF. Dokumentacja musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów prawnych. Opracowana ma być zgodne ze sztuką inżynierską, wymogami prawa budowlanego, wodnego, ustawią o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz innymi przepisami i normami, w tym z: Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 462 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) oraz Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Ekspertyzę pn. -Ocena wpływu przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego na środowisko zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej- należy przygotować zgodnie z Zasadami weryfikacji przesłanek z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE) w odniesieniu do przedsięwzięć przeciwpowodziowych realizowanych w stanie prawnym przed 18 marca 2011 r. wraz z wytycznymi do oceny wpływu - oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1 Dyrektywy. Przedmiotowa dokumentacja ma pozwolić Inwestorowi na uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych: decyzji realizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji na wycinkę drzew i krzewów, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji pozwolenie na budowę oraz na realizację inwestycji. Odbiór końcowy i fakturowanie nastąpi po sprawdzeniu przedmiotu zamówienia i po wykonaniu zaleceń lub usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych na posiedzeniu Zespołu Specjalistów zorganizowanym przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji. Wykonana dokumentacja projektowa może być przedmiotem oceny Zespołu Specjalistów (z udziałem projektanta, zainteresowanych stron i instytucji) powołanego przez Inwestora w celu jej sprawdzenia i ustalenia poprawności wykonania dokumentacji. Wnioski z tej oceny będą stanowiły podstawę dla inwestora do żądania usunięcia stwierdzonych wad oraz wykonania zaleceń w ustalonym z Inwestorem terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: - 7.000,00 zł (słownie siedem tysięcy zł) obejmujące cały okres związania z ofertą, z tym, że wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy BGŻ S.A o/ Poznań nr 72 2030 0045 1110 0000 0112 9150. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu (tylko przelew); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 z późniejszymi zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach