Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Powiat Średzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2858051 , fax. 61 2853252
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Średzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Średzkiego
  ul. Daszyńskiego 5 5
  63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2858051, fax. 61 2853252
  REGON: 63125795700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.srodawlkp-powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Dostarczane tablice rejestracyjne, będące przedmiotem zamówienia, muszą być wykonane zgodnie z wymogami i wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 ze zm.)oraz rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 585). Rodzaje i ilość tablic rejestracyjnych, będących przedmiotem zamówienia: tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa - 12.000 kpl., dwurzędowa - 300 kpl.; tablica samochodowa zwyczajna indywidualna jednorzędowa -45 kpl., dwurzędowa - 3 kpl.; tablica samochodowa zwyczajna przyczepy jednorzędowa - 500 szt., dwurzędowa - 300 szt.; tablica motocyklowa zwyczajna - 1.050 szt.; tablica motocyklowa indywidualna - 15 szt.; tablica motorowerowa zwyczajna - 800 szt.; tablica samochodowa zabytkowa jednorzędowa - 3 kpl., dwurzędowa - 3 kpl.; tablica motocyklowa zabytkowa - 3 szt.; tablica samochodowa tymczasowa jednorzędowa - 90 kpl.; tablica samochodowa tymczasowa dwurzędowa - 20 kpl.; tablica motocyklowa tymczasowa - 20 szt.; tablica motorowerowa tymczasowa - 20 szt.; wtórniki tablic - 900 szt. Ilości poszczególnych tablic rejestracyjnych zostały określone szacunkowo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284703
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A. o/Środa Wlkp. konto nr 37 1020 4160 0000 2402 0007 2215 z dopiskiem: Wadium - dostawa tablic rejestracyjnych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 5 grudnia 2012 r. do godz. 9.45

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/przetargi/ogloszenia-o-przetargach.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach