Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica

Gmina Leśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47150 Leśnica, ul. 1 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4615281
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leśnica
  ul. 1 Maja 9
  47150 Leśnica, woj. opolskie
  tel. 77 4615281
  REGON: 53141333700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w 2019r Urząd Miejski w Leśnicy - 10.000l; LOKiR - 1.000l; SP Leśnica - 40.000l; ZSP Raszowa - 15.000l; Przedszkole Leśnica - 7.000;l Centrum Edukacji w Leśnicy - 80.000l; ZGK Leśnica 12.000l .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.000 PLN. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z załącznik nr 1 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach