Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa węgla orzech gat I dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 47100 Strzelce Opolskie, ul. Strażacka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 613 480 , fax. 774 613 480
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
  ul. Strażacka 8
  47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 774 613 480, fax. 774 613 480
  REGON: 31049100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dps.strzelceop.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa węgla orzech gat I dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla orzech gat. I dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8. Węgiel orzech gat. I - w ilości 200t - Załącznik nr 2 (dostawa do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2) o parametrach: - typ 31.1 lub 31.2 lub 32.1 - granulacja węgla 40-120mm, - wartość opałowa powyżej 29.000kJ/kg - zawartość popiołu do 7% - zawartość siarki do 0,8% - wilgotność mniejsza niż 6% 3. Realizacja zamówienia będzie następować zgodnie z zasadami: 3.1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment umowy własnym transportem do Filii DPS w Szymiszowie, ul. Strzelecka 2 ( samochodami o dowolnym tonażu ) w ilości odpowiednio podanej w załączniku nr 2 w dniach roboczych (od poniedziałku do soboty) w godzinach od 7 00 -14 00 na zasadach: a) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie lub drogą elektroniczną co najmniej na trzy dni robocze przed dostawą, b) palacz zmianowy obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia (wyrywkowe sprawdzenie ilości i pobieranie próbek do jakości węgla), c) węgiel składowany jest w piwnicy- kotłowni zamawiającego, d) wykonawca zapewnia dobrą jakość węgla, e) zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrywkowego sprawdzenia wagi dostarczonego węgla, dojazd i koszt ważenia do niezależnego punktu wagowego na koszt wykonawcy, f) DPS posiada prawo do kontroli jakości realizowanych dostaw – zgodnie z parametrami określonymi w pkt. 3 SIWZ poprzez: zażądanie od Wykonawcy badań przeprowadzonych przez podmiot posiadający stosowne akredytacje, bądź oddać próbkę do badań przez podmiot posiadający stosowne akredytacje, g) DPS ma prawo do weryfikacji badań przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 5 f , dostarczonych przez Wykonawcę - przy czym próbka ta do badań przeprowadzanych na zlecenie Wykonawcy, jak i DPS - pobierana będzie z dostawy przy obecności obu stron lub wyznaczonych przedstawicieli, h) każde z badań węgla orzech gat. I wykonywane jest na koszt wykonawcy, i) w przypadku, gdy badania o których mowa pkt. f i g potwierdzą , iż dostawa została dokonana z naruszeniem postanowień pkt. 3 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wg wyboru DPS: i. 1 zabrać z piwnicy kotłowni dokonaną dostawę obarczoną wadą i dostarczyć właściwą dostawę o takiej samej ilości, spełniająca wymogi określone w pkt. 3 SIWZ lub i. 2 obniżyć cenę tej części dostawy, w której wadę wykryto o 20% oferowanej ceny. j) dostarczenie certyfikatów na adres DPS nie później niż w ciągu 7 dni po każdej dostawie węgla, k) fakturowanie odbywać się będzie po każdorazowej dostawie, l) wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy, ł) zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania umowy w całości. m)Dom Pomocy Społecznej jest wymieniony w katalogu zwolnień z podatku akcyzowego - jako podmiot wymieniony wprost w art. 6 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24311800-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. druk oferty formularz ofertowy- załącznik nr 1, 2. formularz cenowy na dostawę węgla orzech gat. I - załącznik nr 2, 3. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5, 4. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty, 5. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie załącznika.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną