Przetargi.pl
Zakup i dostawa mebli dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Poradni Specjalistycznych SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/28/19

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598635249 , fax. 598635249
 • Data zamieszczenia: 2019-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Węgrzynowicza 13
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 598635249, fax. 598635249
  REGON: 77090150500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lebork.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa mebli dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Poradni Specjalistycznych SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/28/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli z przeznaczeniem do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Poradni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 4 do SIWZ oraz rysunki poglądowe z opisem (dla zadania nr 1, 2 i 3) – Załącznik nr 4A do SIWZ będące integralną częścią specyfikacji. Wypełniony Załącznik nr 4 należy dołączyć do oferty. 3. Zamówienie podzielono na 7 zadań: 1) Zadanie nr 1 – meble z płyty meblowej dla Poradni Specjalistycznych 2) Zadanie nr 2 – meble z płyty meblowej dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej 3) Zadanie nr 3 – szafki metalowe ubraniowo-depozytowe 4) Zadanie nr 4 – szafy metalowe kartotekowe 5) Zadanie nr 5 – krzesła 6) Zadanie nr 6 – meble tapicerowane 7) Zadanie nr 7 – meble do gabinetów w Poradniach Specjalistycznych. 4. Dotyczy zadania nr 1 i 2: Zamawiający zaleca, aby pomiary mebli wykonał samodzielnie Wykonawca w miejscu przeznaczenia. Wymiary podane na rysunkach poglądowych mogą się różnić od ostatecznej wersji. 5. Kolorystyka zastosowana w opisie przedmiotu zamówienia ma charakter poglądowy. Ostateczny kolor zostanie wybrany z palety kolorów Wykonawcy (nie mniej niż 6 kolorów do wyboru).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić powody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach