Przetargi.pl
Zakup mebli i wyposażenia do lokali mieszkalnych, w tym kuchni, przeznaczonych dla rodzin ukraińskich

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 81-835 Sopot, ul. Kolejowa 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 551 17 10 , fax. 58 555 04 07
 • Data zamieszczenia: 2023-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Kolejowa 14
  81-835 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 58 551 17 10, fax. 58 555 04 07
  REGON: 002834956
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mopssopot.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mebli i wyposażenia do lokali mieszkalnych, w tym kuchni, przeznaczonych dla rodzin ukraińskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup mebli i wyposażenia do lokali mieszkalnych, w tym kuchni, przeznaczonych dla rodzin ukraińskich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.600 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania oferty, tj. 30.05.2023 r.3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.4. Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego45 1020 1811 0000 0302 0373 19815. Wadium powinno być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację postępowania, którego dotyczy.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy. Art. 98 pzp. Zamawiający stosuje odpowiednio.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach