Przetargi.pl
Wyposażenie budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – z podziałem na części

Gmina Dzierzgoń ogłasza przetarg

 • Adres: 82-440 Dzierzgoń, Plac Wolności 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 276 25 01
 • Data zamieszczenia: 2023-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dzierzgoń
  Plac Wolności 1
  82-440 Dzierzgoń, woj. pomorskie
  tel. 55 276 25 01
  REGON: 170747833
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIANazwa części nr 1: „Dostawa wraz z montażem mebli do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – część nr 1”1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.1 do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu - formularzu cenowym załącznik nr 2.1. do SWZ będącego przedmiotem zamówienia w części nr 1, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIANazwa części nr 2: „Dostawa elementów wyposażenia do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – część nr 2”.1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.2 do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu - formularzu cenowym załącznik nr 2.2.do SWZ będącego przedmiotem zamówienia w części nr 2, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIANazwa części nr 3: „Dostawa sprzętu AGD i urządzeń biurowych do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – część nr 3”1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.3 do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu – formularzu cenowym załącznik nr 2.3.do SWZ będącego przedmiotem zamówienia w części nr 3, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIANazwa zamówienia: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjno – medycznego do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – część nr 4”1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.4 do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu - formularzu cenowym załącznik nr 2.4.do SWZ będącego przedmiotem zamówienia w części nr 4, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach