Przetargi.pl
Dostawa mebli IV dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana

SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA
  ul. Skarszewska 7
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  REGON: 000293611
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kocborowo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli IV dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli IV dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.Szafy, biurka, stoliki, kontenerki, regały, fotele, sofy, wieszaki, kufer itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli IV dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.Meble do gabinetu zabiegowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli IV dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.Szafy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli IV dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.Szafy BHP z blachy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli IV dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.Szafy pacjenta z blachy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli IV dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.Regały, ławki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli IV dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.Fotele biurowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach