Przetargi.pl
DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZEJ W OWIDZU

POWIAT STAROGARDZKI ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Tadeusza Kościuszki 17
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587673500
 • Data zamieszczenia: 2023-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT STAROGARDZKI
  ul. Tadeusza Kościuszki 17
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 587673500
  REGON: 191675600
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiatstarogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZEJ W OWIDZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Owidzu, ul. Mostowa, 83-200 Starogard Gdański.2. Dostarczenie wyposażenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odbędzie się odpowiednim środkiem transportu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie wyposażenia do eksploatacji, uruchomienia, a także do przeprowadzenia szkolenia personelu.4. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.5. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże: wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 2 kompleksowych dostaw wyposażenia meblowo-bytowo-socjalnego o wartości dostaw nie mniejszej niż 150 000,00 brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy zł brutto) każda.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach