Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku kultury pod nazwą „Kamienica Sztuki w Wejherowie”

WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 255
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY
  ul. Jana III Sobieskiego 255
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  REGON: 000281217
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku kultury pod nazwą „Kamienica Sztuki w Wejherowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku kultury pod nazwą „Kamienica Sztuki” w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 257, wraz z wniesieniem oraz montażem, w ramach projektu Kamienica Sztuki w Wejherowie:1) Dostawa wraz z montażem mebli, żaluzji oraz rolet;Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku kultury pod nazwą „Kamienica Sztuki” w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 257, wraz z wniesieniem oraz montażem, w ramach projektu Kamienica Sztuki w Wejherowie”.2) Dostawa wraz z montażem systemów nagłośnieniowych, oświetleniowych oraz multimedialnych;Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku kultury pod nazwą „Kamienica Sztuki” w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 257, wraz z wniesieniem oraz montażem, w ramach projektu Kamienica Sztuki w Wejherowie”3) Dostawa wraz z montażem sprzętu teleinformatycznegoPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku kultury pod nazwą „Kamienica Sztuki” w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 257, wraz z wniesieniem oraz montażem, w ramach projektu Kamienica Sztuki w Wejherowie”4) Dostawa wraz z montażem specjalistycznego sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach