Przetargi.pl
Usługi szkoleniowe dla osób dorosłych z podziałem na 3 części w ramach projektu pn. „System aktywizacji społeczno- zawodowej w powiecie puckim etap II” dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, E. Orzeszkowej 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku
  E. Orzeszkowej 5
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  REGON: 5871707828
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.starostwo.puck.pl/m,218,strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi szkoleniowe dla osób dorosłych z podziałem na 3 części w ramach projektu pn. „System aktywizacji społeczno- zawodowej w powiecie puckim etap II” dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1. Kurs „Stylizacji paznokci”, przeprowadzenie kursu dla: min. 1 osoba, max. 3 osób.Część nr 2. Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, przeprowadzenie kursu dla: min. 4 osób, max. 8 osób.Część nr 3. Kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”, przeprowadzenie kursu dla: min. 4 osób, max. 8 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający wymaga udowodnienia, że Wykonawca jest instytucją szkoleniowąw rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(t.j.Dz.U.2022.690 ze zm.), tj.: posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (dalej RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy, lub inny dokument potwierdzający status członkowski Wykonawcyw określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.UWAGA 1:Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczejlub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jedenz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest instytucją szkoleniowąw rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz.U.2022.690 ze zm.), tj. posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (dalej RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy, lub inny dokument potwierdzający status członkowski Wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.2) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia w każdej z 3 (trzech) Części zamówienia, po co najmniej jednej osobiedo pełnienia funkcji (Wykładowcy/Trenera), która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia. Skierowane osoby muszą wykazać się następującym doświadczeniem: należytym pełnieniem funkcji wykładowcy lub/i /trenera, lub/i instruktora, lub/i osoby prowadzącej szkolenie odpowiednio dla:a) Części nr 1: w przynajmniej 2 zamówieniach, których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu stylizacji paznokci – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;b) części nr 2: w przynajmniej 2 zamówieniach, których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;c) Części nr 3: w przynajmniej 2 zamówieniach, których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu opieki w żłobku lub klubie dziecięcym – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne.UWAGA 2, dotyczy wszystkich trzech Części zamówienia!W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Oznacza to, że według Zamawiającego skierowanie poszczególnych osób do realizacji zamówienia może Wykazać każdyz Wykonawców.UWAGA 3, dotyczy wszystkich trzech Części zamówienia!W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawca wraz z innym podmiotem mogą wykazać łącznie.UWAGA 4, dotyczy wszystkich trzech Części zamówienia!W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną Część zamówienia Zamawiający wymaga, wykazania innych osób na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu, w każdej Części zamówienia, na którą Wykonawca będzie składał ofertę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach