Przetargi.pl
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gdynia.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni.Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia. Część 1 obejmująca druk plakatów, zaproszeń, folderów, ulotek, Część 2 obejmująca druk broszur wraz z naklejkami, pocztówką i płytą DVD, Część 3 obejmująca druk: plakatów, zaproszeń/kartek, ulotek, broszur, naklejek i książek.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta składa się z: 1. formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ) 2. formularza cenowego o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1A, 1B, 1C; 3. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2A do SIWZ); 4. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2B do SIWZ); 5. dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków (Załącznik nr 5); 6. dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; w szczególności mogą udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy; 7. dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski; 8. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 9.1. zaproszenia o formacie 340 x 120 mm (po złożeniu 170 x 120 mm), wydrukowanego na papierze kredowym o gramaturze nie mniejszej niż 300 g/m², z folią matową położoną dwustronnie, docięte do żądanego formatu, zbigowane i złożone na pół – dla Wykonawców składających ofertę dotyczącą którejkolwiek części zamówienia lub kilku części łącznie – o treści projektu stanowiącego Załącznik nr 8 (plik produkcyjny), 9.2. dowolnej publikacji o objętości nie mniejszej niż 20 kart plus okładka, wnętrze drukowane na papierze offsetowym o gramaturze nie mniejszej niż 120 g/m², w pełnym kolorze, zawierającej tekst oraz w nie mniej niż 30% fotografie, rysunki lub inne elementy graficzne, w oprawie zeszytowej szytej dwiema zszywkami - dla Wykonawców składających ofertę dotyczącą którejkolwiek części zamówienia lub kilku części łącznie.W celu potwierdzenia, że Wykonawca zrealizował publikację, o której mowa w pkt. 9.2., Zamawiający wymaga dołączenia do publikacji oświadczenia Wykonawcy, że realizował dany materiał. Oświadczenie powinno zawierać wskazanie podmiotu, na zamówienie którego dany materiał był realizowany. Zamawiający wymaga, żeby dołączony dokument jednoznacznie wskazywał, że dotyczy konkretnej publikacji. Jeśli w stopce wydawnictwa wskazano, że wykonawca realizował jego druk, Wykonawca nie jest zobowiązany do załączania wymienionego powyżej oświadczenia. 10. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach