Przetargi.pl
"Usługa zarządzania nieruchomością zabudowaną położoną w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1."

Miasto Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 84 88 415, , fax. 59 84 23 583
 • Data zamieszczenia: 2019-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 84 88 415, , fax. 59 84 23 583
  REGON: 59064500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.slupsk.pl, http://bip.um.slupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Usługa zarządzania nieruchomością zabudowaną położoną w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie: 1) zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Słupska wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, o łącznej powierzchni 5.667,07 m², obejmującym: a) 3.876,31 m² powierzchni użytkowej lokali, b) 1.790,76 m² powierzchni wspólnych budynku; 2) zasobem pozostającym w trwałym zarządzie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o powierzchni 1.490,22 m², obejmującym powierzchnię wspólną budynku. Łączna powierzchnia wynosi 7.157,29 m² oraz dodatkowo 5.113 m² powierzchni gruntów działki nr 482/2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70300000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach