Przetargi.pl
Zakup 411 000 sztuk 9 mm nb. Parabellum z pociskiem pełnopłaszczowym.

Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 500 43 72 , fax. 22 500 47 82, 22 500 47 07
 • Data zamieszczenia: 2016-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej
  ul. Podchorążych 38 38
  00-463 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 500 43 72, fax. 22 500 47 82, 22 500 47 07
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 411 000 sztuk 9 mm nb. Parabellum z pociskiem pełnopłaszczowym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 411 000 sztuk 9 mm nb. Parabellum z pociskiem pełnopłaszczowym przeznaczonych do strzelania z 9 mm pistoletów maszynowych PM-98, UMP, MP-5 oraz 9 mm pistoletów P-99, Glock i CZ. Amunicja stanowiąca przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2015r. 2. Zamawiający nie dopuszcza amunicji powtórnie elaborowanej. 3. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat licząc od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia podlega ocenie zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2006 nr 235, poz. 1700 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów (Dz.U.2013r., poz. 382).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 353310003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strazgraniczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach