Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji na potrzeby ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 58 56 525 , fax. 22 58 56 565
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki
  ul. Rakowiecka 2a 2a
  00-993 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 58 56 525, fax. 22 58 56 565
  REGON: 01517972800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji na potrzeby ABW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. amunicji na potrzeby ABW: Część I Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem FMJ w ilości 400 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do siwz. Część II Nabój karabinowy kal. 5,56x45 mm NATO z pociskiem SS 109 lub równoważny w ilości 20 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do siwz. Część III Wkładka pirotechniczna ładunku jedno-hukowo-błyskowego do granatu ćwiczebnego NICO lub równoważna w ilości 160 szt., wykonana zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 3 do siwz. Część IV Granat dwu-hukowo-błyskowy NICO lub równoważny w ilości 110 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 4 do siwz. Część V Granat ręczny MP-2S-WS dym biały lub równoważny w ilości 100 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 5 do siwz. Część VI Nabój barwiący kal. 5,56 mm FX (niebieski) lub równoważny w ilości 2 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 6 do siwz. Część VII 1. Nabój barwiący kal 9 mm FX (niebieski) lub równoważny w ilości 2 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 7 do siwz. 2.Nabój barwiący kal. 9 mm FX (czerwony) lub równoważny w ilości 2 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4 do siwz. 3.Nabój barwiący kal 9 mm FX (żółty) lub równoważny w ilości 2 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 9 do siwz. 4.Nabój barwiący kal 9 mm FX (biały) lub równoważny w ilości 2 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 10 do siwz. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 2). Miejsce dostawy: magazyn zamawiającego położony na terenie Warszawy. 3). Okres gwarancji: min. 36 miesięcy gwarancji dla części: I, II, III, IV, V oraz min. 12 miesięcy gwarancji dla części: VI, VII od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był wolny od wad, kompletny, fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania z produkcji 2012 - 2014. Amunicja nie może być powtórnie elaborowana.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 353310003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przypadku składania oferty na: część I: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 040,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterdzieści złotych), wniesionym do dnia 18.07.2013 r. do godz. 11:00. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przypadku składania ofert na części od II do VII. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki NBP O/O Warszawa Nr 15 1010 1010 0092 6313 9120 0000 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielnych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 3). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 4). Niezabezpieczenie oferty wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielnie zamówienia. 5). Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajduje się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6). W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: od dnia .... - do dnia ...., d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 uPzp. 7). Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp. 6). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7). Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8). Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie. 11). Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.abw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach