Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji na potrzeby ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 58 56 525 , fax. 22 58 56 565
 • Data zamieszczenia: 2012-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki
  ul. Rakowiecka 2a 2a
  00-993 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 58 56 525, fax. 22 58 56 565
  REGON: 01517972800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.abw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji na potrzeby ABW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. amunicji na potrzeby ABW: Część I Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabelum z pociskiem FMJ w ilości 500 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do siwz. Część II Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabelum z pociskiem o ograniczonej zdolności rykoszetowania JHP w ilości 51 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do siwz. Część III Nabój kal. 5,56x45 mm NATO z pociskiem SS 109 lub równoważny w ilości 20 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do siwz. Część IV Wkładka pirotechniczna ładunku jedno - hukowo - błyskowego do granatu ćwiczebnego NICO lub równoważna w ilości 160 szt., wykonana zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 4 do siwz. Część V Granat dwu - hukowo - błyskowy NICO lub równoważny w ilości 108 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 5 do siwz. Część VI Granat ręczny MP-2S-WS dym biały lub równoważny w ilości 100 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 6 do siwz. Część VII Granat ręcznyMP-15-CS dymny lub równoważny w ilości 100 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 7 do siwz. Część VIII Nabój do granatnika kal. 40x46 mm z pociskiem CS-GAZ (CS/1-D) lub równoważny w ilości 108 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 8 do siwz. Część IX Nabój do granatnika kal. 40x46 mm z pociskiem dymnym (NT/15-P) lub równoważny w ilości 108 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 9 do siwz. Część X Nabój specjalny kal. 12/70 W8 MP lub równoważny w ilości 1 500 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 10 do siwz. Część XI 1. Nabój barwiący kal 9 mm FX (niebieski) lub równoważny w ilości 2 250 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 11 do siwz. 2. Nabój barwiący kal 9 mm FX (czerwony) lub równoważny w ilości 2 250 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 12 do siwz. 3. Nabój barwiący kal 9 mm FX (żółty) lub równoważny w ilości 2 250 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 13 do siwz. 4. Nabój barwiący kal 9 mm FX (biały) lub równoważny w ilości 2 250 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 14 do siwz. Szczegółowy wykaz asortymentu oraz ilości określono w formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 15 do siwz. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto do opisania przedmiotów zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które rozumie produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 2). Miejsce dostawy: magazyn zamawiającego położony na terenie Warszawy. 3). Okres gwarancji: - część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI - min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego, - część IX - min 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był wolny od wad, kompletny, fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania z produkcji 2011 - 2013. Amunicja nie może być powtórnie elaborowana.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 353310003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1). W przypadku składania oferty na: - część I - nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabelum z pociskiem FMJ, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), - część II - nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabelum z pociskiem o ograniczonej zdolności rykoszetowania JHP, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych), - część III - nabój kal. 5,56x45 mm NATO z pociskiem SS 109 lub równoważny, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych), - część IV - wkładka pirotechniczna ładunku jedno - hukowo - błyskowego do granatu ćwiczebnego NICO lub równoważna, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), - część V - granat dwu - hukowo - błyskowy NICO lub równoważny, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), - część VI - granat ręczny MP-2S-WS dym biały lub równoważny, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych), - część VII - granat ręczny MP-15-CS dymny lub równoważny, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych), - część VIII - nabój do granatnika kal. 40x46 mm z pociskiem CS-GAZ (CS/1-D) lub równoważny, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych), - część IX - nabój do granatnika kal. 40x46 mm z pociskiem dymnym (NT/15-P) lub równoważny, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), - część XI - naboje barwiące kal. 9 mm FX w kolorze niebieskim, czerwonym, żółtym i białym lub równoważne, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wysokość wadium stanowić będzie suma wysokości wadium dla poszczególnych części, na które składana będzie oferta. 2). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki NBP O/O Warszawa Nr 15 1010 1010 0092 6313 9120 0000 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielnych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 3). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do ofert. 4). Niezabezpieczeni oferty wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielnie zamówienia. 5). Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp. 6). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7). Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8). Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci z odsetki wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego ofert została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie. 11). Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.abw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach