Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji oraz paralizatorów na potrzeby ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 58 56 525 , fax. 22 58 56 565
 • Data zamieszczenia: 2015-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki
  ul. Rakowiecka 2a 2a
  00-993 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 58 56 525, fax. 22 58 56 565
  REGON: 01517972800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.abw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji oraz paralizatorów na potrzeby ABW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. amunicji oraz paralizatorów na potrzeby ABW: Część I Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem TFMJ w ilości 440 000 szt., wykonany zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Część II Paralizator elektryczny nowej generacji z dwoma gniazdami na kartridże inicjowane niezależnie od siebie w ilości 14 sztuk wraz z kompletem kartridży, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 353310003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przypadku składania oferty na: I część zamówienia: oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym do dnia 22.07.2015 r. do godz. 11:00 w wysokości 10195,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych), Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przypadku składania ofert na część II. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki NBP O/O Warszawa Nr 15 1010 1010 0092 6313 9120 0000; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielnych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.abw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach