Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w m. Kosemin

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2752113 , fax. 024 2752113
 • Data zamieszczenia: 2015-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
  ul. Kościuszki 1A 1A
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 024 2752113, fax. 024 2752113
  REGON: 61094630500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdpsierpc.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w m. Kosemin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w m. Kosemin 2.Szczególowy zakres robót podany jest w załącznikach do SIWZ na stronie Zamawiającego. 3.Roboty będą wykonywane zgodnie z kosztorysem ofertowym, zgodnie ze sztuką inżynierską oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji zadania 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych. 5.Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1)Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2)Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3)Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 4)Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5)Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 6)Wynagrodzenie za wykonane zadanie będzie rozliczone na podstawie Kosztorysu Powykonawczego - nie stanowi wynagrodzenia ryczałtowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdpsierpc.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach