Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Narodowego Instytutu Dziedzictwa - 3 części

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 826 93 52 , fax. 22 826 17 14
 • Data zamieszczenia: 2015-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa
  ul. Kopernika 36/40 36/40
  00-924 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 826 93 52, fax. 22 826 17 14
  REGON: 01526389000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nid.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Narodowego Instytutu Dziedzictwa - 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu drukującego, akcesoriów komputerowych, licencji do oprogramowania, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne) potrzeby Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w tym: 1) Dla części 1 zamówienia - Sprzęt komputerowy i oprogramowanie a) Komputer stacjonarny- 24 szt. b) Komputer stacjonarny- 2 szt. c) Laptop- 6 szt. d) Drukarka Monochromatyczna- 6 szt. e) Drukarka Kolorowa - 8 szt. f) Skaner płaski A4 - 8 szt. g) Skaner płaski A3- 5 szt. 2) Dla części 2 zamówienia - Akcesoria i oprogramowanie a) Klawiatury USB - 10 szt. b) Mysz optyczna- 10 szt. c) Dysk twardy 3,5 - 30 szt. d) Switch 8 portowy 10,100,1000 - 3 szt. e) Switch 24 portowy 10,100,1000- 1 szt. f) Switch 48 portowy 10,100,1000 - 1 szt. g) Zaciskarka - 2 szt. h) Kabel UTP - 2 szt. i) Dysk przenośny USB 2,5 - 12 szt. j) Kieszeń dysku USB 2,5 - 2 szt. k) Dysk SATA 2,5 2TB - 2 szt. l) Dysk SSD 128GB do HP EliteBook 840 G1 - 2 szt. m) Zewnętrzny napęd DVD - 2 szt. n) Pamięć RAM 8GB 1600MHz PC3L do HP EliteBook 840 G1 - 2 szt. o) Słuchawki z mikrofonem - 17 szt. p) Kamera do sali konferencyjnej - 1 szt. r) Access Point - 1 szt. s) Licencja oprogramowania - 1 szt. t) Licencja oprogramowania - 1 komplet u) Licencja oprogramowania - 50 szt. w) Licencja oprogramowania - 3 szt. 3) Dla części 3 zamówienia - Licencje a) Licencja oprogramowania - 2szt. b) Licencja oprogramowania - 2 szt. c) Licencja oprogramowania - 2 szt. Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 486200000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 1) 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) - dla 1 części zamówienia. 2) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) - dla 2 części zamówienia. 3) 300 zł (słownie: trzysta złotych) - dla 3 części zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nid.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach