Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji na potrzeby ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze ogłasza przetarg

 • Adres: 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0 22 58 56 525 , fax. 0 22 58 56 565
 • Data zamieszczenia: 2011-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze
  ul. Rakowiecka 2A 2A
  00-993 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0 22 58 56 525, fax. 0 22 58 56 565
  REGON: 01517972800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.abw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji na potrzeby ABW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. amunicji na potrzeby ABW: Część I Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabelum z pociskiem FMJ w ilości 500 000 szt., wykonany zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do S.I.W.Z. Część II Granat dwu - hukowo - błyskowy NICO lub równoważny w ilości 120 szt., wykonany zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą załącznik nr 2 do S.I.W.Z. Część III Wkładka pirotechniczna ładunku jedno - hukowo - błyskowego do granatu ćwiczebnego NICO lub równoważna w ilości 160 szt., wykonana zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą załącznik nr 3 do S.I.W.Z. Część IV Nabój do granatnika kal. 40x46 mm z pociskiem CS-GAZ (CS/1-D) lub równoważny w ilości 72 szt., wykonany zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą załącznik nr 4 do S.I.W.Z. Część V Nabój do granatnika kal. 40x46 mm z pociskiem dymnym (NT/15-P) lub równoważny w ilości 72 szt., wykonany zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą załącznik nr 5 do S.I.W.Z. Część VI Nabój do granatnika kal. 40x46 mm z pociskiem HUK - BŁYSK (treninigowy) w ilości 216 szt., wykonany zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą załącznik nr 6 do S.I.W.Z. Część VII Nabój kal. 5,56x45 mm NATO nierykoszetujący w ilości 16 600 szt., wykonany zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą załącznik nr 7 do S.I.W.Z. Szczegółowy wykaz asortymentu oraz ilości określa wykaz asortymentowo - ilościowo - cenowy będący składową formularza oferty zgodnie z załącznikiem nr 8 do S.I.W.Z. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto do opisania przedmiotów zamówienia oznaczeń lub parametrów wykazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które rozumie produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 2). Miejsce dostawy: magazyn zamawiającego położony na terenie Warszawy. 3). Okres gwarancji: min. 36 miesięcy od dnia dostawy. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był wolny od wad, kompletny, fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania z produkcji 2010 - 2012. Amunicja nie może być powtórnie elaborowana
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 353310003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1). W przypadku składania oferty na I część zamówienia - Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabelum z pociskiem FMJ, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) , 2). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno - Gospodarcze NBP O/O Warszawa Nr 15 1010 1010 0092 6313 9120 0000 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielnych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 3). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do ofert. 4). Niezabezpieczeni oferty wadium skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielnie zamówienia. 5). Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcą niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp. 6). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7). Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8). Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci z odsetki wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego ofert została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie. 11). Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.abw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach