Przetargi.pl
Usługa wykonania i dostawy upominków reklamowych i tablic informacyjnych POSTĘPOWANIE NUMER WEiTI/147/BZP/2011/1035

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 234 51 01 , fax. 0-22 234 58 97
 • Data zamieszczenia: 2011-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  ul. Nowowiejska 15/19 15/19
  00-665 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 234 51 01, fax. 0-22 234 58 97
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania i dostawy upominków reklamowych i tablic informacyjnych POSTĘPOWANIE NUMER WEiTI/147/BZP/2011/1035
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługa wykonania i dostawy upominków reklamowych i tablic informacyjnych Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - Przedmiot zamówienia powinien być produktem wysokiej jakości, wolny od wad materiałowych i prawnych, fabrycznie nowy z bieżącej produkcji. -Do oferty cenowej Zamawiający powinien dołączyć komplet wzorów upominków reklamowych wyspecyfikowanych w OPZ (zdjęcia nie będą akceptowane) oraz przykład materiału i technologii wykonania tablicy pamiątkowej. -Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego wektorowy plik wyjściowy oznakowania. Do Wykonawcy należy (jeżeli jest to niezbędne) tak dobrać grubość outlinów, aby każdy grawer lub nadruk na różnych podłożach zachowywał proporcjonalne grubości linii. -Grawer laserowy powinien być na tyle głęboki, by w efekcie mechanicznego niszczenia powierzchni przedmiotu w procesie normalnego użytkowania znaki były nadal czytelne, a na powierzchni jednolitej kolorystycznie ze strukturą przedmiotu (pendrive i srebrny długopis) grawer musi być dodatkowo podbarwiany na ciemno. -Zamawiający wymaga próbnego graweru/nadruku na każdym z zamawianych produktów (nie dotyczy druków CMYKowych - inne kryteria oceny - i tablic informacyjnych. -Wskaźniki laserowe, długopis oraz pendrive muszą mieć loga czytelne w tym samym kierunku. Tzn przy ułożeniu czynną końcówką w lewą stronę (wkład, złącze USB). -Wraz z projektem graficznym, przekazany zostanie Wykonawcy proof cyfrowy (dotyczy torby papierowej, podkładki pod mysz oraz wklejki reklamowej do kalendarza książkowego). Będzie on podstawą weryfikacji kolorystyki każdego produktu finalnego. Także podstawą jego akceptacji lub odrzucenia. Każda sztuka z zamawianego nakładu produktów jest gadżetem reklamowym i taką rolę powinna pełnić. Zamawiający nakłada obowiązek weryfikacji jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia na Wykonawcy. Wszystkie elementy przed dostawą do Zamawiającego być skontrolowane przez Wykonawcę aby nie zdarzały się elementy wadliwe, nie dodrukowane lub posiadające inne cechy ogólnie rozumiane jako defekty (surowca lub oznakowania). - Forma logistyki przyjęta przez Wykonawcę w zakresie dostawy nie jest żadnym uzasadnieniem w zakresie dostarczenia przedmiotu zamówienia nie spełniającego wymogów stawianych w SIWZ. Stroną umowy jest Wykonawca i to na nim spoczywa obowiązek dopilnowania by jakość dostarczonego przedmiot zamówienia odpowiadała przyjętym warunkom. -Zamawiający podpisze protokół odbioru dopiero wówczas, gdy uzyska pewność, że dostarczone materiały nie podlegają reklamacji. Szczegółowe określenie zakresu Gwarancji oraz pełen opis techniczny dla przedmiotu zamówienia zawarte jest w SIWZ w załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Użytkowników tj.: Politechnika Warszawska Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 238, II piętro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793400009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zaprezentowane wzory upominków reklamowych
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach