Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowych naboi specjalnych kal.12, sprawa nr 176/Cut/12/MSz

Komenda Główna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6012044, 601 59 75 , fax. 022 6011857
 • Data zamieszczenia: 2012-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6012044, 601 59 75, fax. 022 6011857
  REGON: 01213749700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych naboi specjalnych kal.12, sprawa nr 176/Cut/12/MSz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych naboi specjalnych przeznaczonych do strzelb gładkolufowych: Zadanie nr 1 Nabój kaliber 12 bojowy - W 8 MP - w ilości 60.000 szt. Zadanie nr 2 Nabój kaliber 12 bojowy - LFT-6,8 - w ilości 24.325 szt. Zadanie nr 3 Nabój kaliber 12/76 proszkowy - PR-PIK-MAGNUM - w ilości 3.000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 353310003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.policja.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach