Przetargi.pl
Utwardzenie terenu w msc. Kozilas, Zieluń Osada i Zatorowizna oraz wykonanie chodnika w msc. Zieluń

Gmina Lubowidz ogłasza przetarg

 • Adres: 09-304 Lubowidz, ul. Zielona 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6582078 w. 21 , fax. 23 6582078 w. 20
 • Data zamieszczenia: 2012-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubowidz
  ul. Zielona 10 10
  09-304 Lubowidz, woj. mazowieckie
  tel. 23 6582078 w. 21, fax. 23 6582078 w. 20
  REGON: 00053913000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglubowidz.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie terenu w msc. Kozilas, Zieluń Osada i Zatorowizna oraz wykonanie chodnika w msc. Zieluń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utwardzenie terenu w msc. Kozilas, Zieluń Osada i Zatorowizna oraz wykonanie chodnika w msc. Zieluń. Zadanie I : Wykonanie utwardzenia terenu w msc. Kozilas Zadanie II : Wykonanie utwardzenia terenu przy kościele w msc. Zieluń Osada Zadanie III : Wykonanie utwardzenia terenu w msc. Zatorowizna. Zadanie IV : Wykonanie chodnika przy ul. Świętojańskiej w msc. Zieluń Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje między innymi wykonanie następujących robót: 1.Przygotowanie terenu pod budowę 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 3.Roboty budowlane w zakresie układania chodników Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Przedmiar robót Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Dokumentacja projektowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglubowidz.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach