Przetargi.pl
Pilotaż zadań testowych z języka angielskiego

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-180 Warszawa, ul. Górczewska 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 241 71 00 , fax. 22 241 71 11
 • Data zamieszczenia: 2012-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badań Edukacyjnych
  ul. Górczewska 8 8
  01-180 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 241 71 00, fax. 22 241 71 11
  REGON: 00017823500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pilotaż zadań testowych z języka angielskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach projektu systemowego przywołanego poniżej Pracownia Języków Obcych IBE realizuje -Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum- (dalej BUNJO). Jest to badanie podłużne służące śledzeniu postępów w nauce języków obcych wybranych grup uczniów w ciągu trzyletniego cyklu nauki w gimnazjum. W każdym cyklu badania przeprowadzane są testy kompetencyjne uczniów z języka angielskiego oraz szereg badań kontekstowych (więcej na temat badania można przeczytać na stronie projektu systemowego: http://eduentuzjasci.pl/bunjo). Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania pilotażowego zadań mających wejść w skład testów kompetencyjnych II cyklu badawczego BUNJO w minimum 40 szkołach gimnazjalnych na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. Badanie obejmie łącznie ok. 1000 uczniów klasy pierwszej z minimum 40 gimnazjów, uczących się języka angielskiego według programu kontynuacyjnego III.I . W każdej szkole badani będą uczniowie jednego oddziału, wskazanego przez dyrektora szkoły. Uwzględniając wykluczenia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne, odmowy rodziców oraz losowe absencje uczniów, Zamawiający szacuje , że w jednym oddziale do badania przystąpi ok. 20 uczniów. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1. opracowanie dokumentacji realizacji badania 2. rekrutacja oraz działania informacyjno-promocyjne 3. powielenie materiałów testowych (w tym materiału audio), administracyjnych i informacyjnych 4. wyposażenie ankieterów w sprzęt audio 5. realizacja terenowa badania 6. kodowanie, wprowadzanie danych i kontrola jakości danych 7. posegregowanie dokumentacji z badania i przekazanie jej Zamawiającemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793150005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 18 1500 1012 1210 1000 1077 0000 z dopiskiem -Pilotaż zadań testowych z jęz. angielskiego-. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pokój nr B12) przed upływem terminu składania ofert a kopie dołączyć

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Aspekty merytoryczne - system zachęt
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach