Przetargi.pl
Wykonanie II etapu odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 przy ul. Włościańskiej 6A w Warszawie wraz z przebudową części ogrodzenia, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361, ul. Włościańska 6A wraz z przebudową ogrodzenia.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz ogłasza przetarg

 • Adres: 01-627 Warszawa, ul. Słowackiego 6/8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5601365 , fax. 022 5601367
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
  ul. Słowackiego 6/8 6/8
  01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5601365, fax. 022 5601367
  REGON: 01525966300186
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoliborz.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie II etapu odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 przy ul. Włościańskiej 6A w Warszawie wraz z przebudową części ogrodzenia, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361, ul. Włościańska 6A wraz z przebudową ogrodzenia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie II etapu odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 przy ul. Włościańskiej 6A w Warszawie wraz z przebudową części ogrodzenia, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361, ul. Włościańska 6A wraz z przebudową ogrodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324525
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000,00zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoliborz.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach