Przetargi.pl
Projekt i budowa oświetlenia ulic: Zadanie Nr 1 - Projekt i budowa oświetlenia ulic: Drobiarskiej i Orlej, Zadanie Nr 2 - Projekt i budowa oświetlenia ulic:3-go Maja, Cicha, Dobrzańskiego.

Miasto Sulejówek ogłasza przetarg

 • Adres: 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 55
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7606230 , fax. 22 7606213
 • Data zamieszczenia: 2016-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Sulejówek
  ul. Dworcowa 55 55
  05-070 Sulejówek, woj. mazowieckie
  tel. 22 7606230, fax. 22 7606213
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulejowek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt i budowa oświetlenia ulic: Zadanie Nr 1 - Projekt i budowa oświetlenia ulic: Drobiarskiej i Orlej, Zadanie Nr 2 - Projekt i budowa oświetlenia ulic:3-go Maja, Cicha, Dobrzańskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 1 - Projekt i budowa oświetlenia ulic: Drobiarskiej i Orlej, 1) Ul. Drobiarska (od ul. Żeromskiego do ul. Szklarniowej) Ww. odcinek ul. Drobiarskiej nie posiada oświetlenia drogowego. Przewiduje się wykonanie dwóch odcinków linii oświetleniowej: a) odcinek I - linia napowietrzna długości około 150 m na istniejących słupach linii 0,4 kV z montażem 2 lamp oświetleniowych (należy przystosować słupy istniejącej linii napowietrznej do nowych warunków pracy), b) odcinek II - linia napowietrzna o długości około 150 m od ostatniego słupa w ulicy Drobiarskiej w kierunku ul. Szklarniowej z 5 słupami żelbetowymi i lampami oświetleniowymi (odcinek linii zaprojektować z możliwością docelowej dobudowy na słupach napowietrznej linii zasilającej przyległe posesje). Projektowany odcinek linii oświetleniowej będzie przedłużeniem istniejącej linii oświetlenia ul. Drobiarskiej. Należy przewidzieć dostosowanie istniejącej skrzynki SON do nowych warunków przyłączenia. 2) Ul. Orla (końcowy odcinek od strony od ul. Wodociągowej) W końcowej części ul. Orlej brak jest oświetlenia drogowego. Przewiduje się wykonanie trzech odcinków linii oświetleniowej: a) odcinek I - linia napowietrzna długości około 110 m na istniejących słupach linii 0,4 kV z montażem 4 lamp oświetleniowych (należy przystosować słupy istniejącej linii napowietrznej do nowych warunków pracy), b) odcinek II - linia kablowa o długości około 80 m od ostatniego słupa w ulicy Orlej w kierunku linii WN z dwoma stalowymi słupami oświetleniowymi (prace w pobliżu linii najwyższych napięć), c) odcinek III - linia kablowa o długości około 70 m od pierwszego słupa w ulicy Orlej w kierunku ul. Wodociągowej z jednym stalowym słupem oświetleniowym. Projektowana linia oświetleniowa zasilana z projektowanej skrzynki SON zasilanej z linii komunalnej od strony stacji transformatorowej nr 0993 ORLA. Zadanie Nr 2 - Projekt i budowa oświetlenia ulic:3-go Maja, Cicha, Dobrzańskiego. 1) Ul. 3-go Maja (odcinek od ul. Łukasińskiego do ul. Pogodnej) W ulicy 3-go Maja w rejonie skrzyżowań z ul. Miłą i ul. Wąską brak jest oświetlenia drogowego. Przewiduje się wykonanie odcinka linii kablowej o długości około 80 m z dwoma stalowymi słupami oświetleniowymi i przyłączenie jej do najbliższego słupa istniejącej linii oświetleniowej. 2) Ul. Cicha (od ul. Grabińskiej do ul. Kraszewskiego) Ulica Cicha nie posiada oświetlenia drogowego. Przewiduje się wykonanie dwóch odcinków linii oświetleniowej: a) odcinek I - linia napowietrzna długości około 120 m na istniejących słupach linii 0,4 kV z montażem 4 lamp oświetleniowych. (należy przystosować słupy istniejącej linii napowietrznej do nowych warunków pracy), b) odcinek II - linia kablowa o długości około 60 m od ostatniego słupa w ulicy Cichej w kierunku ul. Kraszewskiego z dwoma stalowymi słupami oświetleniowymi. Projektowana linia oświetleniowa zasilana z projektowanej skrzynki SON zasilanej z linii komunalnej od strony ul. Grabińskiej. 3) Ul. Dobrzańskiego (końcowy odcinek od ul. Czynu Społecznego) W końcowym odcinku ulicy Dobrzańskiego brak jest oświetlenia drogowego. Przewiduje się wykonanie odcinka linii kablowej o długości około 100 m z trzema stalowymi słupami oświetleniowymi i przyłączenie jej do najbliższego słupa istniejącej linii oświetleniowej w ul. Dobrzańskiego (prace pod liniami 15 kV; ulica o szerokości 2,5 m). Należy przewidzieć dostosowanie istniejącej skrzynki SON do nowych warunków przyłączenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie I - 700 PLN Zadanie II - 600 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: przedłużenie okresu gwarancyjnego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulejowek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach