Przetargi.pl
Rozbudowa sieci łączności i informatyki na potrzeby 2 RBLog w kompleksach wojskowych w woj. mazowieckim

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 847 818, 261 847 735 , fax. 261 847 145
 • Data zamieszczenia: 2016-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
  ul. Żwirki i Wigury 9/13 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 847 818, 261 847 735, fax. 261 847 145
  REGON: 14033854900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rczsiut.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państawa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci łączności i informatyki na potrzeby 2 RBLog w kompleksach wojskowych w woj. mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji teletechnicznej, sieci rozdzielczej kabli światłowodowych, miedzianych i energetycznych oraz okablowania strukturalnego zgodnie z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, projektami zagospodarowania terenu oraz z przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w na terenie kompleksów wojskowych województwa mazowieckiego. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Budowę: lokalizacja A : a)kanalizacji teletechnicznej o łącznej długości ok. 1600 m, b) dwóch światłowodowych linii kablowych w relacjach bud. 3 - bud. 53 oraz bud. 3 - bud. 59 o łącznej długości ok 2400 m, c)100 parowej teletechnicznej linii kablowej w relacji bud. 3 - bud. 53 o długości ok. 800 m, d) sieci teleinformatycznej w konfiguracji 3 x RJ45 + 2x230 w budynku nr 53 - 31 ZPA, e) rozbudowę PG w bud.nr 3. lokalizacja B: a) kanalizacji teletechnicznej o długości ok. 150 m, b) światłowodowej linii kablowej w relacji bud. 3 - bud. 30 o długości ok. 200 m, c) 10 parowej teletechnicznej linii kablowej w relacji bud. 3 - bud. 30 o długości ok. 200 m, d) sieci teleinformatycznej w konfiguracji 3 x RJ45 + 2 x 230 w 4 bud. - łącznie 6 ZPA, e) rozbudowę istniejącego systemu SSWiN w bud. nr 3. lokalizacja C: a) kanalizacji teletechnicznej o łącznej długości ok. 1200 m, b)dwóch światłowodowych linii kablowych w relacjach bud. 72 - bud. 96 i bud. 72 - bud. 100 o łącznej długości ok. 1200 m, c) sieci teleinformatycznej w konfiguracji 3 x RJ45 + 2 x 230 w 2 budynkach - łącznie 23 ZPA, d) przyłącza kablowego nn 0,4 kV do bud. 72 e) montaż urządzeń klimatyzacyjnych typu split w pomieszczeniu CA w bud. nr 72. lokalizacja D: a) kanalizacji teletechnicznej o długości ok. 750 m, b) światłowodowej linii kablowej w relacji bud. 295 - bud. 372 o długości ok. 1700 m, c) 150 parowej teletechnicznej linii kablowej w relacji bud. 295 - bud. 372 o długości ok. 1700 m, d) przystosowanie pomieszczenia w bud. nr 372 do wymogów przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Poufne e) sieci teleinformatycznej w bud. 372 i 295 w konfiguracji 3 x RJ45 + 2 x 230 - łącznie 25 ZPA, f) abonenckiej sieci telefonicznej w bud. nr 372 - łącznie ok. 30 PA, g) przyłącza kablowego nn 0,4 kV do bud. 295. Wykonanie: a. dokumentacji powykonawczej w 4 egz. b. dokumentacji pomiarowej w 1 egz. c. kosztorysu powykonawczego, d. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 1 egz. , e. instrukcje eksploatacji, obsługi oraz zasady serwisowania urządzeń dostarczonych w ramach zadania, f. zestawienia ilościowo - wartościowego zgodnie z przekazanym wzorem) podstawowych materiałów i urządzeń (wersja elektroniczna).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452316001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający na etapie składania ofert będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust.6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późń.zm.) zwanej dalej ustawa Prawo zamówień publicznych w wysokości: 50 000,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na str. intern. zamaw. www.rczsiut.wp.mil.pl znajduje się WNIOSEK w spr. zakwalifik.do udz. w post.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach