Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2013 w wysokości 1 875 000 zł. słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy zł.

Powiat Ciechanowski ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6723485, 6725415 , fax. 023 6722945
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ciechanowski
  ul. 17 Stycznia 7 7
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 023 6723485, 6725415, fax. 023 6722945
  REGON: 13038158200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechanow.powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2013 w wysokości 1 875 000 zł. słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy zł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2013 w wysokości 1 875 000 zł, słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg powiatowych oraz zakupy inwestycyjne w celu poprawy infrastruktury pomocy społecznej, oświaty i kultury i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Inwestycje drogowe w zakresie przebudowy dróg powiatowych obejmują: 1)przebudowę drogi powiatowej Nr 1239W Ciechanów - Regimin na odcinku Ciechanów Kargoszyn, 2) budowę chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe i przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Luszewo 3)przebudowę drogi powiatowej Nr 1215W Grzybowo - Regimin - Szulmierz na odcinku Włosty - Szulmierz od km 9 + 715 do km 11+629,79 4) przebudowe drogi powiatowej Nr 1232W Ościsłowo - Sulerzyż - Chotum , odcinek Ościsłowo - Sulerzyż w km 0+000-2+980 - etap I. 5) przebudowę drogi powiatowej Nr 1201W Grudusk - Kołaki Wielkie o długości 2 690,61 mb. Ostateczna kwota kredytu zostanie ustalona po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne. Spłata kredytu wraz z odsetkami dokonywana będzie z dochodów własnych powiatu w latach 2016 - 2019, natomiast w latach 2014 - 2015 dokonywana będzie jedynie spłaty odsetek od kwoty kredytu, z datą płatności na koniec każdego kwartału zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy o udzielenie kredytu. . Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Przewidywany termin uruchomienia kredytu na rzecz Zamawiającego ustala się na dzień 5 listopada 2013 roku. W celu zbadania kondycji finansowej Zamawiającego Wykonawca winien zapoznać się z następującymi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego - w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie: a) uchwałą nr IV/5/23/161/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2013, http://stciechanow.bip.org.pl/?tree=564 b) uchwałą Nr CI.193.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego o który ubiega się Rada Powiatu Ciechanowskiego http://stciechanow.bip.org.pl/pliki/stciechanow/uchwala_2013_rio_193.pdf c) uchwałami budżetowymi wraz ze zmianami dostępnymi pod adresami: 2013 rok - http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=540 2012 rok - http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=412 2011 rok - http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=483 2010 rok - http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=445 d) Wieloletnią Prognozą Finansową - dostępną pod adresem: http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=547 e) Sprawozdaniami dostępnymi są pod adresami: - za 2010 r.- http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=458 - za 2011 r. - http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=497 - za 2012 r. - http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=524 - za 2013 r. - http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=562 W przypadku potrzeby zapoznania się z innymi dokumentami finansowymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wykonawca ma prawo wglądu do tych dokumentów w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 I piętro, pokój nr 105. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 850,00 zł. ( słownie złotych : sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://stciechanow.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach