Przetargi.pl
Dostawa standardowego sprzętu komputerowego Część I - Dostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego Część II - Dostawa sprzętu komputerowego przenośnego

Centrum Badań Kosmicznych PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 840 37 66 , fax. 022 840 31 31
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Badań Kosmicznych PAN
  ul. Bartycka 18a 18a
  00-716 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 840 37 66, fax. 022 840 31 31
  REGON: 00067548800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cbk.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut naukowo-badawczy PAN z osobowością prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa standardowego sprzętu komputerowego Część I - Dostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego Część II - Dostawa sprzętu komputerowego przenośnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa standardowego sprzętu komputerowego Część I - Dostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego Część II - Dostawa sprzętu komputerowego przenośnego Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a)Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt komputerowy w ramach realizacji umowy pochodzi z legalnego źródła i nie jest częścią żadnego projektu oferowanego dla innych podmiotów na terenie Unii Europejskiej. b)Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. patchcord, kabel zasilający, kabel USB) c)Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt komputerowy w ramach realizacji umowy będzie fabrycznie nowy z bieżącej produkcji i będzie posiadało gwarancję. d)Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad i usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie e)Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego f)Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu. g)Komputery stacjonarne, monitory oraz komputery przenośne powinny być zgodne ze specyfikacją Energy Star 5.0 (lub równoważną) h)Monitory powinny posiadać certyfikat TCO (lub równoważną) i)Dostarczony sprzęt komputerowy oznaczony będzie znakiem CE (Conformite Europeenne ), zgodnie z właściwymi certyfikatami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cbk.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach