Przetargi.pl
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 698 332 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Starostwo Powiatowe w Łosicach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 083 3590334 , fax. 083 3590334
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach
  ul. Piłsudskiego 6 6
  08-200 Łosice, woj. mazowieckie
  tel. 083 3590334, fax. 083 3590334
  REGON: 03023872900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.losice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 698 332 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego, złotowego w łącznej wysokości 698 332,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 1. Okres kredytowania ustala się na lata 2014- 2023. 2. Okres karencji w spłacie rat do 31.10.2015 r. 3. Realizacja kredytu - jedna transza w terminie do 15 listopada 2014 r. w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący Starostwa Powiatowego w Łosicach. 4. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji : 1/ Rata 31.10.2015 r.- 18 332 zł 2/ Rata 31.01.2016 r.- 15 000 zł 3/ Rata 30.04.2016 r.- 15 000 zł 4/ Rata 31.07.2016 r.- 15 000 zł 5/ Rata 31.10.2016 r.- 15 000 zł 6/ Rata 31.01.2017 r.- 15 000 zł 7/ Rata 30.04.2017 r.- 15 000 zł 8/ Rata 31.07.2017 r.- 15 000 zł 9/ Rata 31.10.2017 r.- 15 000 zł 10/ Rata 31.01.2018 r.- 15 000 zł 11/ Rata 30.04.2018 r.- 15 000 zł 12/ Rata 31.07.2018 r.- 15 000 zł 13/ Rata 31.10.2018 r.- 15 000 zł 14/ Rata 31.01.2019 r.- 15 000 zł 15/ Rata 30.04.2019 r.- 25 000 zł 16/ Rata 31.07.2019 r.- 25 000 zł 17/ Rata 31.10.2019 r.- 25 000 zł 18/ Rata 31.01.2020 r.- 25 000 zł 19/ Rata 30.04.2020 r.- 25 000 zł 20/ Rata 31.07.2020 r.- 25 000 zł 21/ Rata 31.10.2020 r.- 25 000 zł. 22/ Rata 31.01.2021 r.- 25 000 zł 23/ Rata 30.04.2021 r.- 25 000 zł 24/ Rata 31.07.2021 r.- 25 000 zł 25/ Rata 31.10.2021 r.- 25 000 zł. 26/ Rata 31.01.2022 r.- 25 000 zł 27/ Rata 30.04.2022 r.- 25 000 zł 28/ Rata 31.07.2022 r.- 25 000 zł 29/ Rata 31.10.2022 r.- 25 000 zł. 30/ Rata 31.01.2023 r.- 25 000 zł 31/ Rata 30.04.2023 r.- 42 500 zł 32/ Rata 31.07.2023 r.- 42 500 zł 5. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M ogłaszaną dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowaną o marżę banku . 6. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. Spłata odsetek odbywać się będzie od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 2 dni przed datą płatności.Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 30.11.2014 r. 7. Płatność rat kredytu będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca zgodnie z harmonogramem w pkt. 4 z tym, że jeśli będzie to dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. 8. Dzień zawarcia umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. 9. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 11. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 3M z dnia 10.09.2014 r. tj. 2,50 % oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.losice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach